Art. 9. - [Podmioty tworzące sektor finansów publicznych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  9.  [Podmioty tworzące sektor finansów publicznych]

Sektor finansów publicznych tworzą:

1)
organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2)
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2a)
związki metropolitalne;
3)
jednostki budżetowe;
4)
samorządowe zakłady budżetowe;
5)
agencje wykonawcze;
6)
instytucje gospodarki budżetowej;
7)
państwowe fundusze celowe;
8)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9)
Narodowy Fundusz Zdrowia;
10)
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11)
uczelnie publiczne;
12)
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13)
państwowe i samorządowe instytucje kultury;
14)
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego;
15)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.