Art. 72. - [Plan finansowy Funduszu Gwarancji Płynnościowych] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  72.  [Plan finansowy Funduszu Gwarancji Płynnościowych]
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)
sporządza dla FGP odrębny bilans, rachunek zysków i strat oraz pozycji pozabilansowych;
2)
wyodrębnia plan finansowy FGP w planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Plan finansowy FGP, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest opracowywany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy FGP ma obowiązywać.
2a.  79
 Minister właściwy do gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy FGP w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy FGP ma obowiązywać.
3. 
Plan finansowy FGP określa w szczególności:
1)
łączną kwotę, do wysokości której Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji;
2)
przewidywane koszty i wydatki wynikające z udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji;
3)
przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
4)
przewidywaną wysokość zasilenia FGP z poszczególnych źródeł.
4. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrom, o których mowa w ust. 2, półroczne informacje o realizacji planu finansowego FGP w terminie 90 dni po upływie półrocza.
79 Art. 72 ust. 2a dodany przez art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2021 r.