Art. 5. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 425) w art. 69h:

1)
w ust. 1 wyrazy "2019-2021" zastępuje się wyrazami "2019-2022";
2)
w ust. 11 wyrazy "W roku 2021" zastępuje się wyrazami "W latach 2021 i 2022".