Art. 14. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2707

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535 i 1901) w art. 19:

1)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, oraz środki uzyskane z ich zbycia, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r., przeznacza się na realizację ustawowych zadań Funduszu Reprywatyzacji.";

2)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. W roku 2023 i latach kolejnych koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych, o których mowa w ust. 1, w tym prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, pokrywane są ze środków Funduszu Reprywatyzacji.".