Art. 20. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  20. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 112d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2021, w przypadku zmiany ustawy budżetowej na ten rok, jak również w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2022, w przypadku zmiany ustawy budżetowej na ten rok:
1)
prognozowaną kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pomniejsza się o prognozowane wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, o których mowa w art. 236 ust. 4 tej ustawy;
2)
planowane wydatki, o których mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, pomniejsza się o planowane wydatki inwestycyjne Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do wydatków, dla których ustanowiono nieprzekraczalny limit wydatków, obliczony zgodnie z art. 112d ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie wlicza się:
1)
planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 124 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz wydatków z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1;
2)
planowanych wydatków inwestycyjnych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.