Art. 173. - [Wykorzystanie środków przeznaczonych na finansowanie programów wieloletnich] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  173.  [Wykorzystanie środków przeznaczonych na finansowanie programów wieloletnich]
1. 
Środki z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie programów wieloletnich nie mogą być, z zastrzeżeniem ust. 2, wykorzystane na inne cele.
2. 
Niewykorzystane środki na finansowanie programów wieloletnich Rada Ministrów może przeznaczyć na finansowanie innych programów wieloletnich lub zobowiązań Skarbu Państwa.