Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2017-2020.

Monitor Polski

M.P.2021.342

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2017-2020

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) ogłasza się, co następuje:
1)
mając na względzie postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, str. 37) w latach 2017-2020 nie wystąpiły koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 12);
2)
kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu przepisów przywołanych w pkt 1, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych:
a)
w roku 2017 w wysokości 2 931 466 916,02 zł,
b)
w roku 2018 w wysokości 3 045 928 119,27 zł,
c)
w roku 2019 w wysokości 3 197 148 826,02 zł,
d)
w roku 2020 w wysokości 3 196 601 566,78 zł.