Art. 98. - [List emisyjny. Delegacja do określenia szczegółowych warunków emisji skarbowych papierów wartościowych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  98.  [List emisyjny. Delegacja do określenia szczegółowych warunków emisji skarbowych papierów wartościowych]
1. 
Minister Finansów określi, przez wydanie listu emisyjnego, szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów wartościowych dotyczące treści świadczeń wynikających ze skarbowego papieru wartościowego i sposób ich realizacji.
2. 
Minister Finansów określi, przez wydanie listu emisyjnego, szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, dotyczące treści świadczeń wynikających z tego papieru i sposób ich realizacji. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
3. 
Minister Finansów może upoważnić inny podmiot do wydania listu emisyjnego dotyczącego skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na rynki finansowe.
4. 
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
cenę zbycia lub sposób jej ustalenia;
4)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
5)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
6)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
7)
termin wykupu oraz zastrzeżenia dotyczące możliwości wcześniejszego wykupu.
5. 
Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki danej emisji. Podanie do publicznej wiadomości listu emisyjnego jest warunkiem dojścia emisji do skutku.