Art. 142. - [Uzasadnienie projektu ustawy budżetowej] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  142.  [Uzasadnienie projektu ustawy budżetowej]
1. 
Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
1)
główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa;
2)
omówienie scenariusza makroekonomicznego na rok budżetowy i trzy kolejne lata, w szczególności założeń makroekonomicznych dotyczących prognozy:
a)
produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym:
wielkości eksportu netto,
popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej,
nakładów brutto na środki trwałe,
b)
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
c)
kursu walutowego,
d)
przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
e)
poziomu zatrudnienia i bezrobocia,
f)
salda obrotów bieżących

- wraz z przewidywanym wykonaniem dla roku poprzedzającego rok budżetowy;

2a)
porównanie scenariusza makroekonomicznego z najbardziej aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i prognozami przygotowanymi przez inne niezależne instytucje wraz z omówieniem znaczących różnic;
2b)
informacje o działaniach podjętych w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych lat budżetowych poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego;
2c)
analizę wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych wraz z omówieniem istotnych czynników ryzyka;
3)
kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i polityki gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia;
4)
przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej;
5)
omówienie projektowanych:
a)
przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych,
b)
przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych,
c)
przychodów i kosztów agencji wykonawczych,
d)
wykazów określonych w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;
6)
omówienie przewidywanego wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz długu sektora finansów publicznych;
6a)
omówienie kwoty planowanych wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 albo art. 112d ust. 3 oraz kwoty planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;
6b) 24
 informacje o wielkości wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto, wielkości korekty kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, wartości klauzuli obronnej, o której mowa w art. 112aa ust. 4a, różnicach, o których mowa w art. 112aa ust. 4a pkt 1-3, każdym dyskrecjonalnym działaniu przekraczającym 0,03% wartości produktu krajowego brutto, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, aktualizacji wartości działań dyskrecjonalnych, o których mowa w art. 112aa ust. 1, oraz o każdym jednorazowym i tymczasowym działaniu po stronie dochodów przekraczającym 0,03% wartości produktu krajowego brutto, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;
7)
omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków ujętych w budżecie środków europejskich;
8)
informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i gwarancji, według przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej;
9)
(uchylony);
10)
zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy;
11)
skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.
2. 
W roku s, o którym mowa w art. 112d ust. 3, uzasadnienie nie zawiera omówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6b.
3.  25
 (uchylony).
24 Art. 142 ust. 1 pkt 6b zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.
25 Art. 142 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.