Art. 17. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1072 i 1080) w art. 12:

1)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku:

1) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni;

2) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni.";

2)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";

3)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.".