Art. 236. - [Szczegółowość planu wydatków budżetu j.s.t.] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  236.  [Szczegółowość planu wydatków budżetu j.s.t.]
1. 
W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. 
Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. 
W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1)
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b)
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2)
dotacje na zadania bieżące;
3)
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4)
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5)
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6)
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
4. 
W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
1)
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
2)
zakup i objęcie akcji i udziałów;
3)
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.