Art. 97. - [Delegacja do określenia warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  97.  [Delegacja do określenia warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych]
1. 
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, warunki emitowania danego rodzaju skarbowych papierów wartościowych, a w szczególności:
1)
jednostkową wartość nominalną,
2)
walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji,
3)
zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych papierów wartościowych na rynku pierwotnym,
4)
podmioty, którym skarbowe papiery wartościowe danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym,
5)
ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na rynku pierwotnym i wtórnym,
6)
sposób realizacji świadczeń z tytułu skarbowych papierów wartościowych

- kierując się koniecznością optymalnego zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz efektywnego zarządzania długiem Skarbu Państwa.

2. 
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, warunki emitowania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, a w szczególności:
1)
walutę, w której może następować emisja,
2)
zasady i tryb sprzedaży skarbowych papierów wartościowych,
3)
rodzaj świadczeń niepieniężnych wydawanych w zamian za skarbowe papiery wartościowe,
4)
podmioty, którym skarbowe papiery wartościowe danej emisji mogą być oferowane do nabycia na rynku pierwotnym,
5)
ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na rynku pierwotnym i wtórnym

- kierując się koniecznością zapewnienia efektywnego zarządzania długiem oraz aktywami Skarbu Państwa.