Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2407

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535 i 1901) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2)
plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1.
1. 
Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykaz wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. 
Ustala się w załączniku nr 2 do rozporządzenia plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2021 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2021 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO