Art. 11. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1516) w art. 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

"5a. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

5b. Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

5c. Rada Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza projekt planu finansowego Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

5d. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu.".