Art. 23. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  23. 

W roku 2021 Prezes Rady Ministrów w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 może, w drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, uwzględniając potrzebę zwiększenia dynamiki lub nadania impulsu do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności umożliwienia realizacji wydatków majątkowych.