Art. 13. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1284) w art. 46 w ust. 1:

1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wyniesie 387 380 000 zł" zastępuje się wyrazami "wynosi 489 580 000 zł";
2)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) 2021 - 143 000 000 zł;".