Art. 10. - [Członkowie Zarządu Funduszu] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.487 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2024 r.
Art.  10.  [Członkowie Zarządu Funduszu]
1. 
W skład Zarządu Funduszu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu i jego Zastępca.
2. 
Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje Rada Funduszu.
3. 
Członkiem Zarządu Funduszu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada obywatelstwo polskie;
2)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3)
posiada wyższe wykształcenie;
4)
nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5)
posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.
4. 
Rada Funduszu spośród członków Zarządu Funduszu wybiera:
1)
Prezesa Zarządu Funduszu;
2)
Zastępcę Prezesa Zarządu Funduszu na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu.
5. 
Kadencja Zarządu Funduszu trwa 5 lat od dnia powołania.
6. 
Rada Funduszu odwołuje przed upływem kadencji członka Zarządu Funduszu, w tym Prezesa lub jego Zastępcę, w przypadku:
1)
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
2)
rezygnacji ze stanowiska;
3)
utraty obywatelstwa polskiego;
4)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
5)
gdy nie daje rękojmi należytego pełnienia powierzonych obowiązków.
6a. 
Rada Funduszu może odwołać przed upływem kadencji członka Zarządu Funduszu, w tym Prezesa lub jego Zastępcę, w przypadku utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące.
7. 
Mandat członka Zarządu Funduszu wygasa z dniem:
1)
upływu kadencji Zarządu Funduszu;
2)
śmierci członka Zarządu Funduszu;
3)
odwołania z pełnionej funkcji.
8. 
Prezes Zarządu Funduszu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.
9. 
Po upływie kadencji Zarządu Funduszu, członkowie Zarządu Funduszu pełnią obowiązki do dnia powołania nowego Zarządu.