Art. 182. - [Roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  182.  [Roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej]
1. 
Wykonanie ustawy budżetowej podlega kontroli Sejmu.
2. 
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej oraz:
1)
sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, i innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
2)
zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3)
ocenę realizacji scenariusza makroekonomicznego;
4)
(uchylony);
5)
informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym.
3. 
Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawierać:
1)
omówienie wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych;
2)
dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu państwa, sporządzone według szczegółowości i układu ustawy budżetowej;
3)
przychody i koszty państwowych funduszy celowych;
4)
przychody i koszty agencji wykonawczych;
5)
przychody i koszty instytucji gospodarki budżetowej;
6)
przychody i koszty jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 14.
4. 
Do sprawozdania dołącza się:
1)
omówienie wykonania budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;
2)
informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
3)
omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;
4)
informacje dotyczące otrzymanych i wydatkowanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
5)
(uchylony);
6)
informację o realizacji kwoty wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 albo art. 112d ust. 3 oraz kwoty limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;
6a) 28
 informację o różnicy pomiędzy wykonanymi wydatkami na zakup sprzętu wojskowego a wartością dokonanych dostaw sprzętu wojskowego.
7) 29
 (uchylony).
4a.  30
 W roku s, o którym mowa w art. 112d ust. 3, do sprawozdania nie dołącza się informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 6 i 6a.
4b.  31
 (uchylony).
5. 
Zbiorcza informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinna zawierać, odrębnie dla każdego stopnia jednostki samorządu terytorialnego:
1)
zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł;
2)
zestawienie wydatków według działów;
3)
zestawienie wydatków według ważniejszych rodzajów wydatków;
4)
zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
5)
omówienie wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
6)
kwotę nadwyżki albo deficytu jednostek samorządu terytorialnego.
6. 
Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków na programy wieloletnie, powinna zawierać:
1)
omówienie realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2;
2)
omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3.
7. 
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów dołącza:
1)
sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady stanowiącej, że kwota państwowego długu publicznego nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto w danym roku budżetowym;
2)
informację dotyczącą długu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 38.
28 Art. 182 ust. 4 pkt 6a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.
29 Art. 182 ust. 4 pkt 7 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.
30 Art. 182 ust. 4a zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.
31 Art. 182 ust. 4b uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.