Art. 27. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  27. 
1. 
Przepisy art. 112aa i art. 112d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.
2. 
W roku 2021, w przypadku zmiany ustawy budżetowej na ten rok, i w roku 2022, kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pomniejsza się o kwotę planowanych wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16. W przypadku niezatwierdzenia planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminie, o którym mowa w art. 65 ust. 24 ustawy zmienianej w art. 16, w brzmieniu dotychczasowym, na potrzeby obliczenia nieprzekraczalnego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa lub art. 112d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyjmuje się w wysokości równej wydatkom prognozowanym w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi.
3. 
W przypadku zmiany ustawy budżetowej na rok 2021 do projektu ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok 2021 mają zastosowanie przepisy art. 112aa i art. 112d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w kwocie wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się Bankowy Fundusz Gwarancyjny i nie uwzględnia się wydatków państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjątkiem Funduszu Pracy.
4. 
Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej na rok 2021 jest sporządzane z uwzględnieniem przepisów art. 112aa ust. 2a i ust. 3 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 20.
5. 
Przepisy art. 182 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2021.
6. 
Przepisy art. 11a ust. 5, art. 29 ust. 6, 6a i 12 oraz art. 163 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów planów finansowych lub zestawień dochodów oraz wydatków odpowiednio państwowych jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na rok 2023.
7. 
Do projektów planów finansowych i planów finansowych państwowych funduszy celowych na lata 2021 i 2022 stosuje się przepisy art. 29 ust. 6 i 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
8. 
Przepisy art. 269 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektu planu finansowego i planu finansowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na rok 2023.
9. 
Przepisy ustaw zmienianych w art. 3, art. 6, art. 7, art. 11 i art. 15-17, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektów planów finansowych i planów finansowych odpowiednio:
1)
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
2)
Krajowego Funduszu Gwarancyjnego,
3)
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji,
4)
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
5)
Turystycznego Funduszu Zwrotów,
6)
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
7)
Funduszu Gwarancji Płynnościowych,
8)
Funduszu Dopłat do Oprocentowania

- na rok 2023.

10. 
Do projektów planów finansowych i planów finansowych funduszy, o których mowa w ust. 9, na lata 2021 i 2022 stosuje się przepisy dotychczasowe.
11. 
Przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do projektu planu finansowego i planu finansowego funduszu motywacyjnego utworzonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na rok 2023.