Art. 69h. - [Przeznaczanie środków Funduszu Reprywatyzacji na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach] - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.343 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  69h.  [Przeznaczanie środków Funduszu Reprywatyzacji na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach]
1.  3
 Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, w latach 2019-2024 mogą być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji w spółkach.
2.  4
 Do nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, na podstawie ust. 1, stosuje się przepisy art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. 
Na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, gromadzi się:
1)
całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1;
2)
dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1.
4.  5
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji, na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.
5.  6
 Niezależnie od przepisów zawartych w ust. 1, w 2020 r. środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
6. 
Środki uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w sposób, o którym mowa w ust. 5, zostaną przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej dla przedsiębiorców, na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia niebędącego pomocą publiczną lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
7.  7
 Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, na podstawie ust. 5, nie stosuje się przepisu art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).
8. 
Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wynosi nie więcej niż 900 000 000 zł.
9. 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi odrębną ewidencję księgową dla działań, o których mowa w ust. 6, w tym jest obowiązana do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
10. 
Zmiany planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą być dokonywane w roku 2020 mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 10-12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
11.  8
 W latach 2021-2024 w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą być dokonywane zmiany mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3 Art. 69h ust. 1:

- zmieniony przez art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U.2024.123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.

- zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.

4 Art. 69h ust. 2 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
5 Art. 69h ust. 4 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
6 Art. 69h ust. 5 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
7 Art. 69h ust. 7 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
8 Art. 69h ust. 11 zmieniony przez art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U.2024.123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.