[Dostęp do danych zgromadzonych w zbiorach i rejestrach podmiotów wykonujących zadania publiczne] - Art. 10a. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Dostęp do danych zgromadzonych w zbiorach i rejestrach podmiotów wykonujących zadania publiczne] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  10a.  [Dostęp do danych zgromadzonych w zbiorach i rejestrach podmiotów wykonujących zadania publiczne]
1. 
Podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, na ich wniosek, dane zgromadzone w zbiorach i rejestrach tego podmiotu.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, przed udostępnieniem podlegają anonimizacji lub pseudonimizacji.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu projektowania polityk publicznych i działań Rady Ministrów. W tym celu dane te mogą być łączone.
4. 
W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów właściwy do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą udostępniać dane uzyskane w sposób określony w ust. 1 innym osobom lub podmiotom, we współpracy z którymi realizują prace, o których mowa w ust. 3.
5. 
Przepisy odrębne nie ograniczają uprawnień Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w ust. 1.