Art. 12. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1177) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest inną państwową jednostką organizacyjną.";

2)
po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Do Funduszu nie stosuje się przepisów art. 35, art. 42 ust. 2, art. 49, art. 92 i art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).

2. Do Funduszu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255).";

3)
w art. 10:
a)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Kadencja Zarządu Funduszu trwa 5 lat od dnia powołania.

6. Rada Funduszu odwołuje przed upływem kadencji członka Zarządu Funduszu, w tym Prezesa lub jego Zastępcę, w przypadku:

1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

2) rezygnacji ze stanowiska;

3) utraty obywatelstwa polskiego;

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) gdy nie daje rękojmi należytego pełnienia powierzonych obowiązków.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Rada Funduszu może odwołać przed upływem kadencji członka Zarządu Funduszu, w tym Prezesa lub jego Zastępcę, w przypadku utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące.";

4)
w art. 269:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Zarząd Funduszu w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

1b. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, i przekazuje go bezzwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.",

b)
uchyla się ust. 2;
5)
w art. 315 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Fundusz może, na podstawie umowy, lokować środki pieniężne w formie depozytu u Ministra Finansów, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zasadach określonych dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy.".