Art. 174. - [Kontrola wykonania budżetu przez Ministra Finansów] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  174.  [Kontrola wykonania budżetu przez Ministra Finansów]

Minister Finansów sprawuje ogólną kontrolę:

1)
realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa;
2)
(uchylony);
3)
wykorzystania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
4)
finansów publicznych.