Art. 11a. - [Kadencja Generalnego Inspektora] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1124 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2024 r.
Art.  11a.  [Kadencja Generalnego Inspektora]
1. 
Kadencja Generalnego Inspektora trwa 6 lat.
2. 
Kadencja Generalnego Inspektora rozpoczyna się z dniem jego powołania.
3. 
Ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. 
Kadencja Generalnego Inspektora wygasa w razie jego śmierci.