Art. 26. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  26. 
1. 
Do obliczenia kwoty wydatków WYDn, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2022 przyjmuje się kwotę wydatków WYDn-1, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, równą 978 191 513 tys. zł.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 112d ust. 4 pkt 2 albo 3 ustawy zmienianej w art. 1, kwota wydatków , o której mowa w art. 112d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2022 jest obliczana z uwzględnieniem kwoty wydatków WYDn obliczonej z uwzględnieniem ust. 1.