Art. 12. - [Przeznaczenie środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania; roczny plan finansowy Funduszu Dopłat do Oprocentowania] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  12.  [Przeznaczenie środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania; roczny plan finansowy Funduszu Dopłat do Oprocentowania]
1. 
Środki Funduszu przeznacza się na dopłaty.
2. 
Ze środków Funduszu dokonuje się również wypłaty wynagrodzenia przysługującego BGK z tytułu dokonywania rozliczeń dopłat.
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z BGK umowę określającą w szczególności:
1)
sposób i tryb dokonywania rozliczeń dopłat;
2)
sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego BGK z tytułu dokonywania rozliczeń dopłat.
4. 
Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu.
5. 
BGK sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.
6. 
BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku:
1)
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni;
2)
bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni.
6a. 
BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
7. 
BGK przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
8. 
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
9. 
BGK w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, opracuje w porozumieniu z ministrami, o których mowa w ust. 8, plan finansowy Funduszu na rok 2020.
10. 
Po wypłacie przez BGK ostatniej dopłaty na podstawie ustawy, środki Funduszu podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa. Z chwilą przekazania środków Fundusz ulega likwidacji.