Art. 33r. - [Gospodarka finansowa Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.790 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2023 r.
Art.  33r.  [Gospodarka finansowa Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa]
1. 
Przychody Funduszu pochodzą z:
1)
wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm. 5 );
2)
odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu zdeponowanych w bankach;
2a)
wpływów ze skarbowych papierów wartościowych;
3)
wpłat z innych tytułów.
2. 
Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 6 ).
3. 
Kosztami Funduszu są:
1)
wypłaty, o których mowa w art. 33o ust. 3;
2)
koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu.
4. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady obsługi Funduszu, w tym koszty wynagrodzenia Banku Gospodarstwa Krajowego.
5. 
Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę dokonywania wypłat.
6. 
Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.
7. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia:
1)
15 kwietnia danego roku:
a)
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni,
b)
bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni;
2)
(uchylony).
7a. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
8. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
9. 
Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 8, określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której mowa w ust. 4, w sposób umożliwiający monitorowanie wsparcia udzielonego gminom ze środków Funduszu.
10. 
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295.
6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.