Art. 24. - Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1535

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2022 r.
Art.  24. 

Przepis art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wybranego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.