Art. 269. - [Roczny plan finansowy; opracowanie i uchwalenie projektu planu finansowego] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.487 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2024 r.
Art.  269.  [Roczny plan finansowy; opracowanie i uchwalenie projektu planu finansowego]
1. 
Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.
1a. 
Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Zarząd Funduszu w terminie do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
1b. 
Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, i przekazuje go bezzwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.
2. 
(uchylony).