Art. 3. - [Status Funduszu; nadanie statutu] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.487 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2024 r.
Art.  3.  [Status Funduszu; nadanie statutu]
1. 
Fundusz jest osobą prawną wykonującą zadania określone w ustawie.
2. 
Siedzibą Funduszu jest Warszawa.
3. 
Fundusz nie jest państwową osobą prawną i nie jest inną państwową jednostką organizacyjną.
4. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi statut, w którym określa szczegółowo jego zadania, organizację oraz zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy własnych, mając na uwadze sprawne działanie Funduszu oraz cele jego działalności.