Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2260

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Przepis ogólny

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860, 1948 i 2138) w art. 1060 § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. W sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów lub rozporządzenia innego organu konstytucyjnie do tego powołanego, niezgodnych z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, a także w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, wierzyciel - wskazując na tytuł egzekucyjny - wzywa do spełnienia świadczenia bezpośrednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który jest obowiązany spełnić niezwłocznie świadczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym ze środków utworzonej w ramach budżetu państwa rezerwy celowej.".

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z 2015 r. poz. 1322 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa.";

2)
w art. 49 uchyla się ust. 3.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 oraz z 2016 r. poz. 1954) w art. 8 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. b.

W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1387) w art. 27a:

1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do państwowych instytucji filmowych oraz spółek powstałych w wyniku komercjalizacji państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260), z tym że:

1) komercjalizacji państwowej instytucji filmowej dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej;

2) wpływy ze zbycia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej są przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

3) o sporządzeniu aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej powiadamia się Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma prawo wglądu w dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki powstałej z przekształcenia państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo zgłaszania uwag i występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki - w czasie, gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem tej spółki;

4) z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej instytucję tę wykreśla się z rejestru.";

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do zbywania akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), z tym że:

1) w razie zbycia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej spółce stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej i podlegają przekazaniu jej;

2) zbyciu nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące spółce powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej - w takim przypadku prawa te stają się nieodpłatnie własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

3) na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Rada Ministrów może w formie uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów lub akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej poprzez ich nieodpłatne wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia, w tym nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w celu prowadzenia działalności kulturalnej.".

W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1583) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. 1. W przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osobie uprawnionej zwraca się mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, oraz przedmioty zatrzymane w toku postępowania - z wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia - jeżeli znajdują się one w posiadaniu państwowej jednostki organizacyjnej, a w razie niemożności zwrotu - ich równowartość wypłaca się ze środków Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa jest reprezentowany przez państwową jednostkę organizacyjną, w której władaniu jest mienie podlegające zwrotowi lub mienie zatrzymane w toku postępowania. W przypadku braku takiej jednostki Skarb Państwa jest reprezentowany przez organ administracji rządowej, któremu przekazano do dysponowania mienie w wyniku orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 2 ust. 1. W przypadku braku takiej jednostki Skarb Państwa jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.".

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) w art. 21a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Warszawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).".

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2, i funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2, oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042).";

2)
po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego Agencja, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wskazuje nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, które mogą być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

2. Agencja przekazuje wraz z dokumentacją nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, niezbędne dla potrzeb, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.";

3)
w art. 26 uchyla się ust. 2.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639 i 929) w art. 29 uchyla się ust. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714 i 888) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7a uchyla się pkt 3;
2)
uchyla się art. 15a.

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 uchyla się ust. 2 i 3;
2)
w art. 24 w ust. 3 uchyla się zdanie czwarte.

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 39b w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4;
2)
uchyla się art. 39c.

W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. poz. 121, z 2002 r. poz. 1271 oraz z 2007 r. poz. 768 i 1029) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W spółce, o której mowa w ust. 2, uprawnieni pracownicy w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260) oraz ich spadkobiercy zachowują prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów. Przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, stosuje się odpowiednio, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji należą do Dyrektora Zakładu.".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: "o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników";
2)
w art. 1 uchyla się ust. 2;
3)
uchyla się art. 1a;
4)
art. 1b otrzymuje brzmienie:

"Art. 1b. Przepisów ustawy nie stosuje się do spółek i należącego do nich mienia - w czasie trwania przewłaszczenia akcji lub mienia tych spółek - na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.";

5)
uchyla się art. 2a-2d;
6)
w art. 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje organ założycielski.",

b)
w ust. 3 uchyla się pkt 6, 8 i 9,
c)
uchyla się ust. 4a;
7)
w art. 4 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się na wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego.

2. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego organ założycielski może dokonać z własnej inicjatywy.

3. W przypadku komercjalizacji z własnej inicjatywy organ założycielski zawiadamia o zamiarze komercjalizacji dyrektora oraz radę pracowniczą przedsiębiorstwa państwowego.

4. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest obowiązany doręczyć organowi założycielskiemu, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji, wraz z dokumentami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6.";

8)
uchyla się art. 4a;
9)
art. 4b i art. 4c otrzymują brzmienie:

"Art. 4b. 1. Nie jest zbyciem akcji na zasadach ogólnych zbycie akcji na rzecz:

1) jednostki samorządu terytorialnego w drodze darowizny, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259);

2) spółek, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.

2. Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, której akcje zostały zbyte zgodnie z ust. 1, zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji. Przepisy art. 36-38 oraz art. 38b i art. 38c stosuje się odpowiednio, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego albo organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego.

3. Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio przepis art. 38 ust. 2.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia akcji posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 4c. 1. W przypadku sprzedaży akcji, nabytych zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, część uzyskanych przychodów jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe:

1) budżetu państwa - w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji;

2) Funduszu Reprywatyzacji - w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji.

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego zbędzie akcje, nabyte zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1, w drodze czynności prawnej innej niż sprzedaż, przekazuje w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania takiej czynności, na rachunki bankowe:

1) budżetu państwa - kwotę stanowiącą równowartość 20% wartości księgowej zbytych akcji,

2) Funduszu Reprywatyzacji - kwotę stanowiącą równowartość 5% wartości księgowej zbytych akcji

- przy czym wartość księgową zbytych akcji ustala się na dzień ich zbycia.

3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekaże nieodpłatnie akcje, nabyte zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1, na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

10)
w art. 5 uchyla się ust. 3;
11)
w art. 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ założycielski sporządza za Skarb Państwa akt komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.",

b)
uchyla się ust. 4;
12)
w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd lub osoba upoważniona w tym akcie przez organ założycielski zgłasza do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.";

13)
w art. 12 uchyla się ust. 2 i 7;
14)
uchyla się art. 13;
15)
uchyla się art. 15a;
16)
w art. 16 uchyla się ust. 4;
17)
uchyla się art. 17;
18)
w art. 18 uchyla się ust. 1-4;
19)
uchyla się art. 19-19b;
20)
uchyla się dział IIa;
21)
w dziale IV:
a)
tytuł działu otrzymuje brzmienie: "Uprawnienia pracowników do nabywania akcji",
b)
uchyla się rozdział 1,
c)
uchyla się oznaczenie i tytuł rozdziału 2;
22)
w art. 36:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Akcje na rzecz uprawnionych pracowników w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw gospodarki.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników, mając na względzie potrzebę zapewnienia informowania uprawnionych pracowników o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków w zakresie nieodpłatnego nabywania akcji.";

23)
w art. 38 uchyla się ust. 1a;
24)
w art. 38d:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wniesienia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do spółki z udziałem Skarbu Państwa, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce, do której te akcje zostały wniesione, może zaoferować uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom możliwość wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, w drodze nabycia akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, objętych w zamian za wniesione akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki, do której Skarb Państwa wniósł akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia im oferty, o której mowa w ust. 1, przez pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce, do której te akcje zostały wniesione, złożą spółce powstałej w wyniku komercjalizacji pisemne oświadczenie o zamiarze wykonania przysługującego im prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do wykonania prawa nieodpłatnego nabycia akcji w spółce, do której Skarb Państwa wniósł akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.";

25)
uchyla się dział V;
26)
tytuł działu VI otrzymuje brzmienie: "Fundusz Reprywatyzacji";
27)
uchyla się art. 55;
28)
w art. 56:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z przychodów uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych zgodnie z ust. 4c i przychody z tytułu zbycia tych akcji, a także odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:

1) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia;

2) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1583 oraz z 2016 r. poz. 2260);

3) realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia;

4) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany - Skarb Państwa;

5) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju;

6) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt 1-5.",

b)
uchyla się ust. 1a1-1b.
c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.",

d)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.) rezerwę na cele uwłaszczenia, Prezes Rady Ministrów przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki do:",

e)
uchyla się ust. 4,
f)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazywać, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1, na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1.",

g)
uchyla się ust. 4b,
h)
ust. 4c i 4d otrzymują brzmienie:

"4c. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823).

4d. W przypadku zbycia akcji nabytych zgodnie z ust. 4c na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się całość przychodów z tego tytułu.",

i)
po ust. 4d dodaje się ust. 4d1-4d3 w brzmieniu:

"4d1. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na udzielanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów pożyczek na rzecz:

1) spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

2) przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa w pkt 1, są przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

4d2. Oprocentowanie pożyczek nie może być niższe niż maksymalna stawka oprocentowania środków przyjętych w depozyt przez Ministra Finansów określona według przepisów wydanych na podstawie art. 78g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) powiększona o jeden punkt procentowy.

4d3. W przypadku udzielenia pożyczki zgodnie z ust. 4d1 i 14d2, na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się całość dochodów z tytułu odsetek oraz przychodów z tytułu spłaty pożyczek.",

j)
ust. 4e-4g otrzymują brzmienie:

"4e. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może zostać udzielona, jeżeli pozwala na to stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1, oraz jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wykaże szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją finansową, uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

4f. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, udzielonych w roku budżetowym nie może być wyższa niż 200 000 000 zł.

4g. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy niż dwukrotność wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6.",

k)
uchyla się ust. 5,
l)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w ust. 1, w tym elementy rocznego planu finansowego, szczegółowy sposób postępowania w zakresie udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz przekazywania środków na nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych lub spółek kapitałowych oraz udzielanie pożyczek, o których mowa w ust. 4d1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu.",

m)
uchyla się ust. 8;
29)
w art. 60 uchyla się ust. 2-4;
30)
uchyla się art. 62;
31)
uchyla się art. 65 i art. 66;
32)
uchyla się art. 68-69a;
33)
w art. 69b uchyla się ust. 1-1c;
34)
uchyla się art. 69c i art. 69d.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960 i 1920) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10a:
a)
uchyla się ust. 4,
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.",

c)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jest obowiązany podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.";

2)
art. 10b otrzymuje brzmienie:

"Art. 10b. Przepis art. 10a stosuje się także do spółek zależnych od spółek określonych w tym przepisie, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z tym że do członków rady nadzorczej spółki zależnej, reprezentujących w tej spółce spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.";

3)
w art. 12:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

2. Do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 9, zbywa przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta), przy czym zgodę na zbycie akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego wyraża organ stanowiący tej jednostki.";

4)
w art. 18 uchyla się ust. 4;
5)
art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. W sprawach przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260), chyba że ustawa stanowi inaczej.".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12a:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz PERN S.A.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby posiadającej pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, art. 32 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).";

2)
uchyla się art. 12b;
3)
w art. 15c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowuje sprawozdanie dotyczące nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa energetyczne i ich zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii elektrycznej oraz przekazuje je, do dnia 31 lipca każdego roku, Komisji Europejskiej.".

W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 25 uchyla się ust. 4;
2)
uchyla się art. 25a i art. 26;
3)
uchyla się art. 28;
4)
w art. 30:
a)
uchyla się ust. 1a,
b)
w ust. 2 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;
5)
w art. 34d uchyla się ust. 2-6.

W ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. poz. 687, z 2007 r. poz. 47 oraz z 2016 r. poz. 929) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Spółka składa do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji, wskazując szczegółowo zadania służące realizacji celów, o których mowa w art. 1, kwotę dotacji, o jaką wnosi Spółka, oraz szczegółowe uzasadnienie.",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Spółka przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozliczenie z otrzymanej dotacji.",

c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółkę na cele określone w art. 1 i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.";

2)
w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zmiana statutu Spółki następuje na wniosek lub za zgodą Rady Mediów Narodowych.";

3)
w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na Walnym Zgromadzeniu wszelkie prawa z akcji Spółki są wykonywane w taki sposób, aby nie zagrażało to zdolności Spółki do wykonywania zadań określonych w art. 1.";

4)
w art. 9 uchyla się ust. 1a.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykonywaniu zadań placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, z zastrzeżeniem art. 60b ust. 1 i art. 61 ust. 3a.";

2)
po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przyjmuje politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przyjętą przez Radę Ministrów politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.";

3)
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, sejmik lub wojewodę, wyrażenie zgody, z wyjątkiem zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4, następuje odpowiednio w drodze uchwały rady lub sejmiku albo zarządzenia wojewody w terminie miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez starostę, z zastrzeżeniem art. 23a.";

4)
w art. 13 ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.

2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Zgody nie wymaga dokonanie darowizny przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w art. 59 ust. 1.";

5)
w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zawarcie umów w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, wymaga uprzedniej zgody wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem czynności prawnych, dokonywanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa albo zgody odpowiednio rady lub sejmiku w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.";

6)
w art. 23:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sporządzają plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz przedkładają je wojewodzie - celem akceptacji - co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu;",

b)
uchyla się ust. 1d,
c)
po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

"1e. W postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu, Skarb Państwa reprezentuje wojewoda.",

d)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje do wojewody informacje o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 13, zawierające:

1) określenie strony umowy lub innej czynności prawnej;

2) wartość nieruchomości i cenę nieruchomości;

3) w przypadku przetargu albo rokowań, wykaz uczestników przetargu albo rokowań;

4) w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych rozporządzeń podstawowe warunki umowy albo innej czynności prawnej, w szczególności cel.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, wojewoda wprowadza do ewidencji, o której mowa w art. 60b ust. 1.";

7)
po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

"Art. 23a. 1. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 13 ust. 2a, art. 14 ust. 5 lub art. 23 ust. 1 pkt 7 i 7a, powinien zawierać:

1) oznaczenie nieruchomości;

2) wartość nieruchomości i cenę nieruchomości;

3) sposób rozporządzenia, a w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych rozporządzeń osobę, na rzecz której następuje rozporządzenie;

4) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej, z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym oraz planie realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Do wniosku dołącza się:

1) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, będącej przedmiotem rozporządzenia;

2) dokumenty potwierdzające wartość nieruchomości;

3) informację, że nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 34 ust. 3;

4) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

3. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.

4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia wojewodzie wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2.

5. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu, nie dłużej niż o 30 dni, a w przypadku zlecenia sporządzenia dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpienia w trybie, o którym mowa w art. 157 ust. 1 lub 4, o czas niezbędny na wykonanie tych czynności. O przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku wojewoda zawiadamia wnioskodawcę.

6. Zgoda może być wydana z zastrzeżeniem warunków.

7. W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków wojewoda jest obowiązany do pisemnego uzasadnienia.

8. W razie dokonania czynności prawnej z naruszeniem lub w celu obejścia obowiązku określonego w ust. 1, o nieważności czynności prawnej orzeka sąd także na żądanie wojewody.";

8)
w art. 25:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Plany wykorzystania zasobu, o których mowa w ust. 2, opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

2) prognozę:

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.";

9)
w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 i art. 60 ust. 1.";

10)
w art. 35 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

1a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zamieszcza wykaz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej przez okres 21 dni, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.";

11)
art. 36 otrzymuje brzmienie:

"Art. 36. W przypadkach naruszenia przez właściwy organ albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, przepisów art. 34 ust. 1-5 i 7 Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.";

12)
w art. 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może odstąpić od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub wyrażenia zgody przez wojewodę.";

13)
w art. 38:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, w sposób określony w ust. 2. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.";

14)
w art. 39 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.

2. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.";

15)
w art. 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki. Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.";

16)
w art. 43:
a)
uchyla się ust. 3,
b)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, a także w art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 12, nie jest wymagana w przypadku instytucji wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.";

17)
w art. 45:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 3.",

b)
w ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie;

8) możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie;";

18)
po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

"Art. 46a. Wojewoda lub minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części.";

19)
w art. 47 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wydanie nieruchomości następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.";

20)
w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli przekazanie trwałego zarządu przez jednostkę organizacyjną następuje na rzecz jednostki wymienionej w art. 60 ust. 1, o ustanowieniu i wygaśnięciu trwałego zarządu orzeka minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom wymienionym w art. 60 ust. 1.";

21)
w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli likwidacja jednostki organizacyjnej następuje w wyniku przekształceń organizacyjnych, właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, orzeka o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowanej jednostce organizacyjnej albo o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowanej jednostce organizacyjnej z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz jednostek przejmujących zadania jednostki likwidowanej.";

22)
w art. 51 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Państwowa osoba prawna oraz państwowa jednostka organizacyjna, z dniem ich utworzenia, są wyposażane w nieruchomości niezbędne do ich działalności odpowiednio przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organ założycielski lub przez organ nadzorujący.

2. Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz państwowej osoby prawnej własności nieruchomości albo oddaniu jej nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, w tym użytkowanie nieodpłatne, użyczenie lub na oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd.";

23)
po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może doposażyć państwową osobę prawną oraz państwową jednostkę organizacyjną w nieruchomości Skarbu Państwa. Przepis art. 51 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

24)
art. 52 i art. 53 otrzymują brzmienie:

"Art. 52. 1. Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub dyrektor oddziału Agencji Mienia Wojskowego, wskazuje nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

2. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub dyrektor oddziału Agencji Mienia Wojskowego, przekazują wraz z dokumentacją nieruchomości należące do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędne dla potrzeb, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Art. 53. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub organ założycielski w akcie o utworzeniu państwowej osoby prawnej rozstrzyga o wyposażeniu tej osoby w nieruchomości, o których mowa w art. 52, oraz art. 24a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260).

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub organ założycielski, wykonując ustalenia zawarte w akcie o utworzeniu państwowej osoby prawnej, przenosi na państwową osobę prawną własność nieruchomości lub oddaje tej osobie nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.";

25)
po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

"Art. 55a. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz innej państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, lub na potrzeby jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1. Przepis art. 51 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przed przejęciem praw do nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa występuje o opinię organu nadzorującego państwową osobę prawną.

3. W przypadku przekazania praw do nieruchomości na rzecz państwowej osoby prawnej, o którym mowa w ust. 1, osoba ta odpowiada solidarnie z państwową osobą prawną, której prawa zostały odjęte, za zobowiązania powstałe do dnia przekazania, do wysokości wartości tej nieruchomości ustalonej według stanu z chwili przekazania, a według cen z chwili zapłaty. W przypadku niewypłacalności państwowej osoby prawnej, której prawa zostały odjęte, powstałej wskutek przekazania praw do nieruchomości, a egzekucja z majątku tej państwowej osoby prawnej okaże się bezskuteczna, Skarb Państwa odpowiada na zasadach określonych w art. 40 Kodeksu cywilnego.

4. Przekazanie może nastąpić na wniosek zainteresowanej państwowej osoby prawnej lub z urzędu.";

26)
w art. 57 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. O sposobie zagospodarowania tych nieruchomości rozstrzyga minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3. Jeżeli minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub inny organ upoważniony na mocy odrębnych przepisów nie zagospodarował nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przekazuje je protokolarnie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego bądź Agencji Nieruchomości Rolnych.";

27)
w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być wnoszone jako wkład niepieniężny (aport) do spółki przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.";

28)
po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

"Art. 58a. Wojewoda wnioskuje do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o przekazanie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel wskazany we wniosku.";

29)
w art. 59:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyposażyć fundację lub dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji oraz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, na jej cele statutowe.

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który nieruchomość została darowana, darowiznę odwołuje się.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego mogą, na warunkach określonych w ust. 1, wyposażyć fundację lub dokonać na jej rzecz albo na rzecz organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości, w stosunku do której wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowiznę odwołuje się. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.",

c)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Zgoda ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w ust. 5, jest wyrażana w formie aktu notarialnego.";

30)
art. 60 otrzymuje brzmienie:

"Art. 60. 1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonymi na:

1) potrzeby Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury Krajowej, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy,

2) potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich,

3) potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem rejonów

- gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2.

2. W ramach gospodarowania minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

1) prowadzi, zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencję nieruchomości przeznaczonych na potrzeby jednostek wymienionych w ust. 1;

2) prowadzi, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, politykę planowania w zakresie nabywania albo przejmowania od starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 1, oraz sprzedaży albo przekazywania do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zbędnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1;

3) zapewnia wycenę nieruchomości;

4) sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz przedkłada go Prezesowi Rady Ministrów celem akceptacji;

5) dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd;

6) współpracuje z właściwymi organami oraz z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa;

7) sprzedaje, dokonuje zamiany, a także wydzierżawia, wynajmuje, użycza albo przekazuje do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości, jeżeli stały się zbędne dla jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1;

8) składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej;

9) podejmuje czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości;

10) podejmuje czynności w sprawach ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, w odniesieniu do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd;

11) ustanawia nieodpłatnie trwały zarząd w sposób określony w ust. 3-6;

12) wyraża zgodę na zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia przez jednostki określone w ust. 1 pkt 2 i 3 na okres powyżej 90 dni w stosunku do powierzchni przekraczającej 10% powierzchni wynajmowanej, dzierżawionej lub użyczanej nieruchomości.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji, jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, na ich wniosek. Przepis art. 48 stosuje się odpowiednio.

5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub wojewoda oraz Agencja Mienia Wojskowego, przekazuje dokumentację nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Faktyczne wydanie nieruchomości następuje po wydaniu decyzji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po uprzednim wydaniu decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, rozstrzyga o sposobie zagospodarowania nieruchomości lub o przekazaniu jej do zasobu, którym gospodaruje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub wojewoda. Nieruchomość może być również przekazana do Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych. Do czasu protokolarnego przekazania nieruchomości nieruchomość jest administrowana przez dotychczasowego trwałego zarządcę.";

31)
uchyla się art. 60a;
32)
po art. 60a dodaje się art. 60b w brzmieniu:

"Art. 60b. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych lub konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów międzynarodowych.

2. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wojewodowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, jak również inne organy, jednostki organizacyjne Skarbu Państwa oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 61 ust. 3a, obowiązani są do przekazywania informacji o wszelkich danych i ich zmianach podlegających ewidencjonowaniu, zgodnie z ust. 1, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o ich wystąpieniu.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i terminy przekazywania informacji dotyczących nieruchomości, w szczególności zasady ewidencjonowania nieruchomości, sposób wykazywania posiadania przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, zakres informacji faktycznych i prawnych podlegających ujawnieniu w ewidencji, w szczególności przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazania daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości, informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

4. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa jest prowadzona w formie elektronicznej.

5. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa jest jawna.";

33)
w art. 61:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Umowy z podmiotami, o których mowa w ust. 1, zawiera minister właściwy do spraw zagranicznych. Minister może udzielić bonifikaty, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11.

3. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana wskazać i przenieść własność nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli jest ona niezbędna na cele, o których mowa w ust. 1. Umowę przeniesienia nieruchomości na własność Skarbu Państwa zawiera z tą jednostką starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw zagranicznych wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że z odrębnych przepisów lub czynności prawnych wynika właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.";

34)
w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 - 0,3% ceny;";

35)
w art. 111a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje wojewoda, Agencja Nieruchomości Rolnych albo Agencja Mienia Wojskowego, prawo pierwokupu wykonuje właściwy minister, wojewoda lub agencja.";

36)
w art. 223 uchyla się ust. 1.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202).";

2)
w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały wyznaczone jako reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.";

3)
w art. 10 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Prezesowi Rady Ministrów.".

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

2. Do osób pozbawionych wolności zatrudnionych w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260) oraz przepisu art. 324 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948 i 1997) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Utworzenie albo likwidacja banku państwowego wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Nadzoru Finansowego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 2.";

2)
art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

2. Członkowie rady nadzorczej są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób niebędących członkami zarządu tego banku. Odwołanie członków rady nadzorczej następuje w takim samym trybie, w jakim zostali powołani.";

3)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank państwowy.";

4)
w art. 44 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia:";

5)
uchyla się art. 48;
6)
art. 132 otrzymuje brzmienie:

"Art. 132. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie czynności lub środków w ramach nadzoru, o których mowa w art. 133 i art. 138.".

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 uchyla się pkt 19;
2)
w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.";

3)
w art. 9a w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;";

4)
w art. 10 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa.";

5)
w art. 10a w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa.";

6)
w art. 23c w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze rybołówstwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa.";

7)
uchyla się art. 25;
8)
w art. 33a w ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.".

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.";

2)
w art. 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.".

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. poz. 872, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 62 otrzymuje brzmienie:

"Art. 62. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.";

2)
w art. 72 w ust. 2 wyrazy "Minister Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw administracji publicznej".

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) w art. 58 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z przekazywanych środków ze zbycia akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w wysokości 40% przychodów z ogólnej kwoty brutto w danym roku, pomniejszonej o kwoty obowiązkowych odpisów na fundusz celowy, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260);".

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948 i 2036) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 50c w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin;

5) pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego;";

2)
w art. 50d ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowo stanowiska pracy, na których zatrudnienie zalicza się zgodnie z ust. 1 i 2 w wymiarze półtorakrotnym.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, zasady ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej.".

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1876) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Ustawa budżetowa corocznie określa przewidywaną kwotę przychodów uzyskiwanych w zamian za zbycie akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego z przeznaczeniem na działania, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 7.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przeznaczone są na wsparcie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego. Dotyczy to również przychodów ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego, przekraczających kwoty przewidziane w ustawie budżetowej.";

2)
uchyla się art. 9;
3)
w art. 14:
a)
w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Program naprawczy, o którym mowa w ust. 2, opiniuje minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, pracy, środowiska oraz z Ministrem Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii:",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, pracy, środowiska oraz Ministrem Obrony Narodowej, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki programu naprawczego, o którym mowa w ust. 2.";

4)
w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. O umorzeniu postępowania oddłużeniowego decyduje minister właściwy do spraw gospodarki, działając w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych i środowiska.";

5)
w art. 16 uchyla się pkt 1.

W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie spółkami handlowymi;";

2)
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.".

W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160, z 2015 r. poz. 200 oraz z 2016 r. poz. 615) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

"o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" ";

2)
w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) restrukturyzacji spółki akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji PKP, działającej pod firmą "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "PKP SA".";

3)
w art. 2:
a)
uchyla się ust. 4 i 5,
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do zbywania akcji PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).";

4)
uchyla się art. 5;
5)
uchyla się art. 12;
6)
uchyla się art. 13;
7)
w art. 15:
a)
uchyla się ust. 6c,
b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku zbycia akcji PKP SA na rzecz podmiotu innego niż Skarb Państwa albo likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością PKP SA przejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku zbycia akcji PKP SA na rzecz podmiotu innego niż Skarb Państwa, następuje obniżenie kapitału zakładowego PKP SA poprzez umorzenie liczby akcji o wartości odpowiadającej wartości nominalnej akcji PLK SA przejętych przez Skarb Państwa.";

8)
w art. 18:
a)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.",

b)
uchyla się ust. 5;
9)
art. 18b otrzymuje brzmienie:

"Art. 18b. Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym zbędne dla działalności PLK SA mogą być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, sprzedawane przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem art. 18a.";

10)
w art. 20 uchyla się ust. 3;
11)
art. 20a i art. 20b otrzymują brzmienie:

"Art. 20a. Do zbywania akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach wykonujących przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej, wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 4, z zastrzeżeniem art. 20c.

Art. 20b. W przypadku zbycia akcji lub udziałów spółkom, o których mowa w art. 14, art. 15 i art. 19, a także spółkom utworzonym przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, nabywanych przez te spółki w celu umorzenia, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.";

12)
w art. 20c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie kosztów związanych ze zbyciem akcji lub udziałów spółek, o których mowa w art. 14 i art. 19, oraz akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach wykonujących przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, może odbywać się ze środków:";

13)
w art. 33ba uchyla się ust. 4;
14)
w art. 33t uchyla się ust. 6;
15)
w art. 40 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zbycie akcji albo udziałów następuje na zasadach określonych w art. 20 ust. 4 oraz art. 20a ustawy;".

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579 i 2255) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 201 dodaje się § 5 w brzmieniu:

"§ 5. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.";

2)
po art. 201 dodaje się art. 2011 w brzmieniu:

"Art. 2011. § 1. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać, że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała wspólników lub umowa spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.";

3)
po art. 228 dodaje się art. 2281 w brzmieniu:

"Art. 2281. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych.";

4)
w art. 368 dodaje się § 5 w brzmieniu:

"§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.";

5)
po art. 368 dodaje się art. 3681 w brzmieniu:

"Art. 3681. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać, że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.";

6)
po art. 393 dodaje się art. 3931 w brzmieniu:

"Art. 3931. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych.".

W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. poz. 1098 oraz z 2002 r. poz. 330) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Zbycie należących do Skarbu Państwa akcji PRS SA następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

2. Do zbycia akcji PRS SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).";

2)
uchyla się art. 7;
3)
uchyla się art. 8;
4)
w art. 16:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
w ust. 4 uchyla się zdanie drugie,
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 4 ust. 2, mogą je zbyć po cenie nominalnej. Prawo pierwokupu akcji przysługuje PRS SA.";

5)
w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, w tym 2 członków delegowanych przez pracowników PRS SA.".

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) w art. 13 w ust. 2 uchyla się pkt 1.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 122 otrzymuje brzmienie:

"Art. 122. Do Zakładu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).";

2)
art. 129 otrzymuje brzmienie:

"Art. 129. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może wyposażyć Zakład w mienie inne niż określone w art. 128.".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 193 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 189, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i obowiązków wynikających z decyzji, w tym w szczególności przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579 i 2260), w przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).";

2)
w art. 411a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy Fundusz wymaga zgody ministra właściwego do spraw środowiska. Przepisu art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) nie stosuje się.".

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych, w przypadku gdy mienie to jest przekazywane między jednostkami budżetowymi Ministerstwa Obrony Narodowej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Obrony Narodowej, po upływie każdego roku realizacji programu, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację z realizacji decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.";

2)
w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 12.".

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prawo do zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.".

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie (Dz. U. poz. 1451) w art. 10 w ust. 2 uchyla się pkt 5.

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1287, z 2003 r. poz. 498 i 1956, z 2004 r. poz. 745, z 2005 r. poz. 851 oraz z 2011 r. poz. 1378) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie celowości lub podstawy restrukturyzacji należności od przedsiębiorców objętych programami restrukturyzacyjnymi, organ restrukturyzacyjny, w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych określonych w art. 13, może zwrócić się z wnioskiem do ministra właściwego: ze względu na rodzaj należności, do spraw finansów publicznych, zabezpieczenia społecznego, gospodarki albo środowiska - o opinię.".

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1672, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2016 r. poz. 1954) uchyla się art. 7.

W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. poz. 1800, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy zawartej między przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.";

2)
art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. Agencja przedstawia co 6 miesięcy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rozliczenie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia określonych w art. 58.".

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1414) w art. 11 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku albo złożenia dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przekazuje zaakceptowany przez siebie wniosek Prezesowi Rady Ministrów albo informuje wnioskodawcę o nieuwzględnieniu wniosku.

5. Prezes Rady Ministrów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie woli o objęciu zaoferowanych Skarbowi Państwa udziałów albo akcji.".

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;";

2)
w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa sąd niezwłocznie zawiadamia odpowiednio organ założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, które w terminie dwóch tygodni mogą złożyć sądowi opinię w sprawie.";

3)
w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sąd może w razie potrzeby wysłuchać dłużnika oraz wierzyciela będącego wnioskodawcą, a w sprawie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa także odpowiednio organ założycielski albo przedstawiciela pełnomocnika Rządu, państwowej osoby prawnej, organu lub innej jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.";

4)
w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syndykowi po uprzednim powiadomieniu go o ogłoszeniu upadłości, upadłemu albo jego spadkobiercy oraz wierzycielowi, który żądał ogłoszenia upadłości. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa doręcza się także odpowiednio organowi założycielskiemu albo pełnomocnikowi Rządu, państwowej osobie prawnej, organowi lub innej jednostce uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Powiadomienie syndyka następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.";

5)
w art. 427 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku postępowania dotyczącego upadłości banku będącego podmiotem zależnym od Skarbu Państwa, sąd wysłuchuje również przedstawiciela organu lub podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.".

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1787 i 1997) w art. 8:

1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.";

2)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 11, w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 11 osób.";

3)
w ust. 4 uchyla się pkt 5.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3a w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) udziałów i akcji przez Skarb Państwa.";

2)
w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 lit. b-d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywcą udziałów i akcji jest Skarb Państwa.".

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) art. 4c otrzymuje brzmienie:

"Art. 4c. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego.".

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 i 2249) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10a uchyla się ust. 1-7;
2)
w art. 10g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor parku narodowego jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej rozporządzenia nieruchomością, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259). Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.".

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 61e wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Ze środków Funduszu Pracy, a także ze środków Unii Europejskiej, mogą być finansowane:";

2)
w art. 106 w ust. 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;";

3)
w art. 109e w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego środki Funduszu Pracy, na finansowanie:".

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948) art. 116 otrzymuje brzmienie:

"Art. 116. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może zezwolić na dokonywanie wpłat zdematerializowanymi papierami wartościowymi, które uczestnicy nabyli na zasadach preferencyjnych lub nieodpłatnie, zgodnie z odrębnymi przepisami. W takim przypadku przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260) nie stosuje się.".

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1920) w art. 49 w pkt 1 uchyla się lit. k.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.) w art. 23 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Organ restrukturyzacyjny - w przypadku zakładu, dla którego podmiotem, który go utworzył, jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda - niezwłocznie przekazuje projekt programu do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany przedłożyć organowi restrukturyzacyjnemu opinię, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.".

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 2, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.";

2)
w art. 16:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej i ministra właściwego do spraw budżetu, uwzględniając aktualną sytuację budżetu państwa, stan finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono pożyczki, może umorzyć pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku wyczerpania źródeł finansowania Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-2.";

3)
w art. 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", ze środków Funduszu Rekompensacyjnego, na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje Bankowi dane osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2.";

4)
w art. 19:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewodowie przekazują raz na kwartał, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, dane zawarte w rejestrach wojewódzkich ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który prowadzi rejestr centralny.",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę sprawnego przepływu danych i kontroli realizacji praw do rekompensaty.".

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933 i 2169) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 86a ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkładu do spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).";

2)
w art. 90 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na zasadach określonych w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2 000 000 złotych. Do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się zgodę senatu uczelni.".

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960) uchyla się art. 64.

W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2115 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1923) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 uchyla się ust. 3c;
2)
w art. 5 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
3)
uchyla się art. 6;
4)
w art. 9a w ust. 2 uchyla się pkt 3.

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 w lit. z wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wydawania opinii w sprawie:".

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 uchyla się pkt 38 i 41;
2)
w art. 8:
a)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący;",

b)
pkt 37 otrzymuje brzmienie:

"37) pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;",

c)
pkt 39 otrzymuje brzmienie:

"39) pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;".

W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1641 oraz z 2016 r. poz. 2028) w art. 7 uchyla się ust. 3.

W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502) w art. 3:

1)
uchyla się ust. 5 i 7;
2)
w ust. 9 uchyla się zdanie trzecie.

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 1250 i 1954) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 uchyla się lit. s.

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622) w art. 50:

1)
w ust. 1:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do udostępniania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260), z tym że:",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nabycie akcji lub udziałów w tych spółkach następuje na podstawie ostatecznej listy uprawnionych rolników przekazanej organowi lub podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 38 ustawy, o której mowa w art. 58.";

2)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb nabywania akcji lub udziałów przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na względzie należyte zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa.".

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. poz. 905, z późn. zm.) uchyla się art. 52a.

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592 i 1991) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11f uchyla się ust. 5;
2)
uchyla się art. 20a;
3)
w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikom przedsiębiorstwa górniczego, które dokonało zbycia przedsiębiorstwa na rzecz Kompanii Węglowej S.A., przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Kompanii Węglowej S.A., na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260) z chwilą zbycia akcji tej spółki.";

4)
w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Czynność prawna, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).".

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133 i 857, z 2012 r. poz. 441 i 951 oraz z 2016 r. poz. 1202 i 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 uchyla się ust. 1;
2)
w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.";

3)
w art. 11 uchyla się ust. 2;
4)
art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. W razie zbycia przez Skarb Państwa całego udziału albo wszystkich udziałów w spółce celowej, do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy.".

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 1367 oraz z 2009 r. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to:

a) osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260) są uprawnione do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji spółki konsolidowanej,

b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, albo jako ich spadkobiercy, nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub prawo do ekwiwalentu;

4) uprawnionych akcjonariuszach - rozumie się przez to akcjonariuszy spółki konsolidowanej, którzy jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, lub jako spadkobiercy tych osób, nabyli akcje spółki konsolidowanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa, jak również pozostałych akcjonariuszy spółki konsolidowanej;

5) prawie do ekwiwalentu - rozumie się przez to ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.";

2)
w art. 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie przepisy działu IV, z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1 i 2-4 oraz art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

6. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidowanej mają zastosowanie przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, z tym że do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej nie mają zastosowania przepisy art. 38 ust. 3 i 4 tej ustawy.";

3)
w art. 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uprawnieni pracownicy spółek konsolidowanych oraz uprawnieni akcjonariusze mogą skorzystać z prawa zamiany posiadanych akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie o zamiarze dokonania zamiany wszystkich posiadanych akcji. Przepis art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników stosuje się odpowiednio.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do zamiany, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38 ust. 2-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.";

4)
po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. W sprawach roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa związanych z zamianą akcji na podstawie ustawy Skarb Państwa jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii.";

5)
w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia liczby akcji spółki konsolidującej przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników spółki konsolidowanej lub do nabycia przez uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej, tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz tryb dokonywania zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z interesem uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynności związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.";

6)
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Plan połączenia uwzględni spadkobierców, o których mowa w art. 4 i art. 5. Wydanie akcji spadkobiercom spółki przejmującej nastąpi na zasadach określonych w art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.".

W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. poz. 1109, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do Spółki stosuje się przepisy art. 12 ust. 5 i 6, art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260).";

2)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Do komercjalizacji Poczty Polskiej stosuje się przepisy art. 5-8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.";

3)
w art. 8 uchyla się ust. 4;
4)
w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W Spółce działa rada nadzorcza, która liczy 5-7 osób. W skład rady nadzorczej wchodzą:

1) do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw łączności;

2) do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.";

5)
art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Do pracowników spółki mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 5 oraz działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.".

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807 i 1948) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259),".

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, 1960 oraz z 2016 r. poz. 1948) w art. 3:

1)
w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) obowiązany zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.";

2)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wojewoda nadzoruje wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w województwie w szczególności poprzez:

1) zatwierdzanie sporządzanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich zmian;

2) określanie stopnia szczegółowości planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

3) inicjowanie zmiany obowiązującego planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

4) występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w województwie, będących przedmiotem rozporządzenia;

5) występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, wykazu postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w województwie.".

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. poz. 753 i 826 oraz z 2011 r. poz. 1707) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.".

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) w art. 6 w ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179, z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016 r. poz. 1954);".

W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 2255) w art. 24 w ust. 4 uchyla się pkt 5.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z Ministrem Finansów.";

2)
w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego określa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, przeznaczenie mienia tej instytucji.";

3)
w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udziały w spółkach oraz obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa.";

4)
w art. 58 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Minister Finansów - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wojewoda - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;";

5)
w art. 95 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje Minister Finansów.

5. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne uprawniające do określonych świadczeń niepieniężnych w zamian za te skarbowe papiery wartościowe emituje Minister Finansów.";

6)
w art. 97 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, warunki emitowania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, a w szczególności:";

7)
w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Finansów określi, przez wydanie listu emisyjnego, szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, dotyczące treści świadczeń wynikających z tego papieru i sposób ich realizacji. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

8)
w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakup lub budowa nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej wymaga zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.";

9)
w art. 142 uchyla się pkt 9;
10)
w art. 182 w ust. 2 uchyla się pkt 4.

W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wykonywanie monopolu państwa należy do Prezesa Rady Ministrów, który tworzy w tym celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) Prezes Rady Ministrów może wskazać spółki, wobec których uprawnienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonują inne niż Prezes Rady Ministrów organy administracji rządowej.";

2)
w art. 62 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje organ uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień, przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach.

3. Organ uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień. Organ uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa inny niż Prezes Rady Ministrów niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.".

W ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2009) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 uchyla się ust. 2;
2)
w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do sprzedaży akcji instytucji objętych przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji ostrożnościowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).";

3)
w art. 19b uchyla się ust. 2;
4)
w art. 19c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) państwowej osoby prawnej;".

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 i 1933) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel w budżecie państwa, zwanych dalej "środkami finansowymi na naukę", którymi dysponuje minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "Ministrem";".

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Instytut może podlegać komercjalizacji.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. Do komercjalizacji instytutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260), z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Komercjalizację instytutu poprzedza postępowanie przygotowawcze mające na celu ocenę celowości oraz warunków jego komercjalizacji.

5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.";

2)
w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 15.";

3)
w art. 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).",

b)
uchyla się ust. 3 i 4.

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 24:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na zasadach określonych w art 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) dokonanie przez Akademię czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 1 000 000 złotych. Zgody nie wymaga dokonanie czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych Akademii, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.",

c)
uchyla się ust. 4;
2)
w art. 45:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Akademia wyposaża tworzony instytut ze swojego mienia w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie instytutu. Czynność ta nie wymaga zgody, o której mowa w art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Akademii informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o przeniesieniu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja Prezesa Akademii stała się ostateczna.";

3)
w art. 54:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Dyrektor rozporządza składnikami aktywów trwałych instytutu. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych instytutu, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Przed wystąpieniem o zgodę w trybie wskazanym w ust. 2, dyrektor instytutu jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa i Prezydium Akademii.",

b)
uchyla się ust. 4;
4)
uchyla się art. 73;
5)
uchyla się art. 75.

W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179, z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016 r. poz. 1954),".

W ustawie z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2012 r. poz. 1512) uchyla się art. 17.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę może, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:",

b)
uchyla się ust. 3 i 5;
2)
w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.";

3)
w art. 75 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odpowiednio minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda - w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których jest podmiotem tworzącym;";

4)
w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przekształcenia, kierując się koniecznością ograniczenia obowiązków informacyjnych kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do danych niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia.";

5)
w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy wzór aktu przekształcenia, mając na celu zapewnienie sprawności procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki, o których mowa w art. 69.".

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 1 w pkt 12 lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179, z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016 r. poz. 1954),".

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1392) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada fundacji, o której mowa w ust. 3, składa się z posłów i senatorów powoływanych na 4-letnią kadencję przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w porozumieniu odpowiednio z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu oraz innych osób posiadających doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu fundacji, o której mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii jej Rady.";

2)
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundacja, o której mowa w art. 10 ust. 3, jest obowiązana do sporządzania i przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz sejmowej komisji właściwej do spraw zagranicznych sprawozdania z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej określonych w Planie.".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1389 i 1592) uchyla się art. 12a.

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje inny organ, kompetencję, o której mowa w ust. 1, wykonuje właściwy starosta w drodze zarządzenia, po uzyskaniu zgody wojewody. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.".

W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932) w art. 26 w ust. 2:

1)
uchyla się pkt 7;
2)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;".

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (Dz. U. poz. 337 oraz z 2016 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) spółce - należy przez to rozumieć jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.";

2)
art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa występuje z wnioskiem, o którym mowa w art. 5 pkt 2, do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dołączając do wniosku odpis uchwały, o której mowa w art. 5 pkt 1.

2. W przypadku kiedy organem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wnioskiem występuje spółka.";

3)
w art. 8 uchyla się ust. 3;
4)
w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru przedsiębiorców, po przedłożeniu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wypisu i odpisów dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2.";

5)
w art. 13 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa w drodze pisemnego oświadczenia:".

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 165 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa wyraża, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do wspólnego projektu energetycznego.";

2)
w art. 221 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.".

W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 222 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. O złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, który dotyczy przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd niezwłocznie zawiadamia, przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną, organ założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, które mogą złożyć sądowi opinię w sprawie. Brak opinii nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.";

2)
w art. 229 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. O złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, który dotyczy przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd niezwłocznie zawiadamia, przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną, organ założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, które mogą złożyć sądowi opinię w sprawie. Brak opinii nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.";

3)
w art. 235 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa doręcza się również organowi założycielskiemu albo pełnomocnikowi Rządu, państwowej osobie prawnej, organowi lub innej jednostce uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.".

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789 i 2003) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260) i przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z 2015 r. poz. 1322 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260);";

2)
w art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) składanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdania z rocznej działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta po ich zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.";

3)
w art. 19 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie trwania kadencji. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres, jaki pozostaje do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.";

4)
w art. 52 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:";

5)
w art. 60:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Działanie Agencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, poprzedza wydanie zgody przez Ministra Obrony Narodowej.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w ust. 3 podejmuje Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).",

c)
w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przychody ze zbycia akcji albo udziałów podmiotów, o których mowa w ust. 3",

d)
uchyla się ust. 7;
6)
art. 61 otrzymuje brzmienie:

"Art. 61. 1. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów.

2. Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 1,

2) przychody ze zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 1

- stanowią przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.";

7)
w art. 63:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, w których prawa akcjonariusza lub wspólnika w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja, stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202).";

8)
w art. 83 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:";

9)
w art. 88 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:";

10)
w art. 95 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw transportu przesyła niezwłocznie opinie, o których mowa w ust. 3, do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych opinii nie wycofa wniosku, minister właściwy do spraw transportu kieruje wniosek wraz z opiniami do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 3, wyraża zgodę na dokonanie darowizny. Do wyrażenia zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

6. Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wyrażeniu przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgody, o której mowa w ust. 5, stwierdza z urzędu wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w stosunku do nieruchomości objętej darowizną.";

11)
w art. 98 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na wniosek ministra właściwego do spraw transportu i Ministra Obrony Narodowej, uzgodniony z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda odwołuje darowiznę, o której mowa w art. 95, w przypadku niewykorzystania jej na cele określone w art. 95 ust. 1, a w szczególności:";

12)
w art. 128:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja przejmuje wykonywanie praw z akcji lub udziałów w stosunku do spółek, których założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem była Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, albo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, niezbędnych do realizacji zadań Agencji. Wykonywanie praw z akcji lub udziałów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 3.",

b)
uchyla się ust. 4 i 5.

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Prezesa Rady Ministrów - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7, 11, 13 i 14.";

2)
w art. 13:
a)
w ust. 3 uchyla się pkt 5,
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.";

3)
w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.".

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia Skarbu Państwa przez związek metropolitalny jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.".

W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 781 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 4;
2)
w art. 5 uchyla się ust. 3;
3)
w art. 7:
a)
uchyla się ust. 3,
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa może powołać w skład rady nadzorczej spółki celowej sekretarza stanu lub podsekretarza stanu.",

c)
uchyla się ust. 6;
4)
w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli spółka celowa nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody, o której mowa w ust. 1, w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce celowej.";

5)
w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W uzasadnionych przypadkach organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa może udzielić radzie nadzorczej spółki celowej wiążących zaleceń w zakresie realizacji celów określonych w ustawie, akcie założycielskim oraz umowie o świadczenie usług i umowie o dotację.";

6)
w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych może podjąć decyzję o przekazaniu mienia likwidowanej jednostki budżetowej w całości lub części spółce celowej.".

W ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) spółce realizującej misję publiczną - należy przez to rozumieć spółkę, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259);";

2)
w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę skutecznej realizacji obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.";

3)
w art. 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dla spółek będących przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823), sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości, uwzględnienie skali działalności spółki, o której mowa w ust. 2, oraz cele, o których mowa w ust. 6, przyjmuje się dla spółki dominującej i podmiotów od niej zależnych wszystkich szczebli w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jeden podmiot. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, określa się:

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie;

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.";

4)
po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy niniejszej ustawy obowiązku podejmowania działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, podlega grzywnie.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948 i 2138).".

W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933) w art. 6 w pkt 1 uchyla się lit. b.

Przepisy dostosowujące i przejściowe

1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przechodzi w stan likwidacji. Likwidację urzędu prowadzi się pod jego dotychczasową nazwą z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".
2. 
Prezes Rady Ministrów powołuje likwidatora Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji, określając zakres jego zadań oraz uprawnień.
3. 
Czynności związane z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa obejmują w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań, przekazanie składników mienia ruchomego oraz dokumentacji właściwym organom lub podmiotom.
4. 
Obsługę likwidatora, o którym mowa w ust. 2, zapewnia Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji.
1. 
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przy realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą oraz ustawą wprowadzaną w art. 1, mogą zostać przeniesieni za ich zgodą, w drodze porozumienia pracodawców, do urzędów obsługujących organy lub państwowych jednostek organizacyjnych, które przejmują te zadania.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy.
3. 
Stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, którzy nie zostali przeniesieni na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, wygasają z dniem zakończenia likwidacji urzędu.
4. 
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracowników w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).
5. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807 i 1948).
6. 
Pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie przysługuje prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyjęli propozycję zatrudnienia w innym urzędzie lub jednostce organizacyjnej.
1. 
Członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, spełniający wymogi określone w art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261), może zostać przeniesiony na stanowisko radcy, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze porozumienia pracodawców.
2. 
Członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, spełniający wymogi określone w art. 78 lub art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przeniesiony odpowiednio na stanowisko referendarza lub asystenta radcy, o których mowa w art. 77 ust. 1 oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze porozumienia pracodawców.
3. 
Pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie przysługuje prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyjęli propozycję zatrudnienia w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

1. 
Sprawy niezakończone przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmują z tym dniem organy oraz podmioty właściwe do ich realizacji na podstawie ustawy wprowadzanej w art. 1 oraz innych ustaw zmienianych w niniejszej ustawie, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Czynności w zakresie przekazania dokumentacji spraw, określonych w ust. 1, oraz papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie należności Skarbu Państwa dokonuje do dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a po tym dniu likwidator urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
3. 
Przekazanie dokumentacji oraz papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie należności Skarbu Państwa następuje na podstawie protokołu.
1. 
W postępowaniach sądowych związanych z zabezpieczaniem interesów Skarbu Państwa w działaniach zmierzających do reaktywowania spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r. oraz wykonywaniem praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułu uczestnictwa w spółkach już reaktywowanych, w których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, z tym dniem w miejsce ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wstępuje Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa w spółkach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.
3. 
Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może być członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek, o których mowa w ust. 2, o ile został zgłoszony do objęcia takiego stanowiska przez Skarb Państwa. Z tytułu sprawowania funkcji w spółce, do której został wyznaczony jako reprezentant Skarbu Państwa, radca może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie.

W postępowaniach sądowych, w sprawach cywilnych, w których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, z tym dniem w miejsce ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wstępuje organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, zastępowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne wszczęte na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą i niezakończone przed dniem jej wejścia w życie są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów przez organy, które przejęły zadania i kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

Przyjęte i nierozpatrzone sprawy skarg i wniosków podlegające rozpatrzeniu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138), a także sprawy dotyczące petycji do tego ministra przejmuje Prezes Rady Ministrów.

1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy w odniesieniu do umów zawartych w sprawach objętych działem administracji rządowej - Skarb Państwa, Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. 
Należności i zobowiązania urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, a także należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tego urzędu, stają się należnościami i zobowiązaniami Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji, chyba że ustawa stanowi inaczej.
1. 
Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umowy prywatyzacji bezpośredniej, których przedmiotem jest rozporządzenie wszystkimi składnikami niematerialnymi i materialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki lub oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania mogą być zawierane wyłącznie wtedy, gdy organ założycielski, w terminie do dnia wejścia w życie ustawy, wydał zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym do zawarcia i wykonania umowy prywatyzacji bezpośredniej oraz uprawnień pracowników, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym określone w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Do postępowań mających na celu zbycie należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

Jeżeli nabywca i cena są wskazane w zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowie prywatyzacyjnej, a zbycie dotyczy akcji lub udziałów spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 50% kapitału zakładowego, organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa może zbyć należące do Skarbu Państwa akcje lub udziały na podstawie dotychczasowych przepisów.

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym określone w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

 Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć, w drodze porozumienia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego wspierającego wykonywanie umów, o których mowa w art. 109.

Informacje, uzyskane przy opracowywaniu analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym, pozostają tajemnicą podlegającą ochronie na zasadach określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

W zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji członka organu zarządzającego lub członka organu nadzorczego, w rozumieniu ustawy wprowadzanej w art. 1, przez osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe - do czasu wygaśnięcia ich mandatów.

1. 
Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, której akcje zostały zbyte nieodpłatnie, na podstawie dotychczasowych przepisów, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji.
2. 
Do spraw określonych w ust. 1 przepisy art. 36-38 oraz art. 38b i art. 38c ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego albo organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego.
3. 
Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia akcji posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.
1. 
W przypadku sprzedaży akcji nabytych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie dotychczasowych przepisów, część uzyskanych przychodów jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe:
1)
budżetu państwa - w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji;
2)
Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji.
2. 
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego zbędzie akcje, o których mowa w ust. 1, w drodze czynności prawnej innej niż sprzedaż, w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania takiej czynności, przekazuje na rachunki bankowe:
1)
budżetu państwa - kwotę stanowiącą równowartość 20% wartości księgowej zbytych akcji,
2)
Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kwotę stanowiącą równowartość 5% wartości księgowej zbytych akcji

- przy czym wartość księgową zbytych akcji ustala się na dzień ich zbycia.

3. 
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekaże nieodpłatnie akcje, o których mowa w ust. 1, na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1. 
Zbiorcza ewidencja majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy uchylanej w art. 133, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się zbiorczą ewidencją majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 43 pkt 3 ustawy wprowadzanej w art. 1.
2. 
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże do dnia wejścia w życie ustawy zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy uchylanej w art. 133, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi źródło danych zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa, w tym dokumenty o stanie majątku Skarbu Państwa.
3. 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie wykonywał w imieniu Skarbu Państwa przysługujące mu prawa do Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Wykonywanie autorskich praw majątkowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Ministerstwa Skarbu Państwa przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów następuje bez względu na postać tego utworu, czy stanowi on program komputerowy w wersji źródłowej i wynikowej, bazę danych lub inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333).
4. 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie, w jakim przedmiotem tych praw i obowiązków jest utwór, o którym mowa w ust. 3.
1. 
Ilekroć w umowie spółki albo statucie jest mowa o ministrze właściwym do spraw Skarbu Państwa, należy przez to rozumieć organ, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną uprawnione do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa w tej spółce.
2. 
Do spółki, w której wprowadzono zasady określone w art. 17 i art. 18 ustawy wprowadzanej w art. 1, nie stosuje się art. 19, art. 19a, art. 19b oraz art. 69a ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 14.

Organy, pełnomocnicy Rządu, państwowe osoby prawne lub inne jednostki wykonujące do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu prawa z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa są obowiązane przekazać Prezesowi Rady Ministrów wykaz spółek, w których wykonują prawa z akcji lub udziałów, w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r.

1. 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. likwiduje się:
1)
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym;
2)
Fundusz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym;
3)
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Uprawnienia i obowiązki Skarbu Państwa w odniesieniu do umów zawartych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 2 pkt 8a ustawy uchylanej w art. 133 wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
3. 
Środki zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w wysokości równej zobowiązaniom tego funduszu istniejącym na dzień jego likwidacji przeznacza się na dotacje celowe dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ust. 2, w szczególności na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów.
4. 
Dotacji celowych, o których mowa w ust. 3, udziela Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki.
4a.  2
 Środki, o których mowa w ust. 3, nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5. 
Kwota dotacji celowej dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie równa jest wysokości zobowiązań Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w danym roku wynikających z zawartych umów, o których mowa w ust. 2.
6.  3
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykonuje uprawnienia w odniesieniu do nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym.
7. 
Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, pomniejszone o istniejące w tym dniu zobowiązania tego funduszu, przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akcje uzyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje Skarb Państwa.
8. 
Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunkach Funduszu Skarbu Państwa oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, pomniejszone o wymagalne w tym dniu zobowiązania tych funduszy, stanowią przychód budżetu państwa.
9. 
Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 133, przejmują wojewodowie, a pozostałe należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu.
10. 
Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, a pozostałe należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu.
11. 
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia niezakończone ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Z dniem wejścia w życie ustawy stroną umów zawartych w imieniu Skarbu Państwa przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na podstawie których udzielona została dotacja dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna, staje się minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Z dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu istniejące w tym dniu zobowiązania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa powstałe na podstawie art. 30 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 17 w brzmieniu dotychczasowym.

1. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wynikające z umowy zawartej przez Skarb Państwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 53, w brzmieniu dotychczasowym;
2)
wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do rejestru centralnego, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 53, w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przejmuje prowadzenie rejestru centralnego, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 53.
3. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej będzie wykonywał w imieniu Skarbu Państwa przysługujące mu prawa do Systemu Informatycznego Rejestrów, w tym autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Wykonywanie autorskich praw majątkowych do Systemu Informatycznego Rejestrów przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej następuje bez względu na postać tego utworu, czy stanowi on program komputerowy w wersji źródłowej i wynikowej, bazę danych lub inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie, w jakim przedmiotem tych praw i obowiązków jest utwór, o którym mowa w ust. 3.

Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcję organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych:

1)
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, przejmuje minister właściwy do spraw środowiska;
2)
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "SIARKOPOL" w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin;
3)
innych niż wymienione w pkt 1 i 2, w których funkcję organu założycielskiego w dniu 31 grudnia 2016 r. wykonywał minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki.
1. 
Pierwszą politykę, o której mowa w art. 10a ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracuje i przedłoży Radzie Ministrów, do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. 
Starostowie opracują plany realizacji polityki, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i przedłożą właściwym wojewodom do dnia 30 czerwca 2018 r.

Trwali zarządcy nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby jednostek wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekażą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone postępowania sądowe i administracyjne w sprawach nieruchomości pozostających w ich trwałym zarządzie, z wyłączeniem spraw związanych z wykonywaniem uprawnień wymienionych w art. 43 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 19.

Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na potrzeby gospodarki nieruchomościami przekażą protokolarnie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1. 
Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekażą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do prowadzonej przez niego ewidencji niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby statutowe i niestatutowe jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Do dnia przekazania dokumentacji, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania wszczęte i niezakończone na podstawie przepisów dotychczasowych toczą się nadal przed starostą wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.
3. 
Z dniem przekazania dokumentacji, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania, o których mowa w ust. 2, przejmuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Kuratorów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 38, powołanego przed wejściem wżycie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.

Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 45, powołanego przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.

Mandat członka rady nadzorczej spółki celowej powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie ustawy zmienianej w art. 65 przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z upływem kadencji, na którą został powołany.

Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 72, powołanego przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.

Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego powołanego przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.

1. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w porozumieniu odpowiednio z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu, powoła skład Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej pierwszej kadencji oraz powoła Prezesa Zarządu tej Fundacji.
2. 
Członkowie Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Prezes jej Zarządu powołani przed dniem wejścia w życie ustawy pełnią funkcje do czasu powołania członków Rady oraz Prezesa Zarządu na podstawie ustawy zmienianej w art. 83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Tworzy się Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, 888, 1933 i 1954).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:

1)
art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
2)
art. 97-99, art. 100 ust. 2, art. 114 ust. 2 i art. 116, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3)
art. 19 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
4)
art. 95, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.
1 Art. 109a dodany przez art. 151 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r.
2 Art. 117 ust. 4a dodany przez art. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U.2018.2159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
3 Art. 117 ust. 6 zmieniony przez art. 159 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1669) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2018 r.