Art. 28. - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2023 r.
Art.  28. 

(uchylony).