Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  1.  [Podmioty prawne objęte ustawą]

Ustawa ma zastosowanie do:

1) przedsiębiorstw państwowych;
2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 17, oraz nie są szkołami wyższymi;
3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie spółkami handlowymi;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 152, 1622 i 1649);
9) instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych;
10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji;
11) (uchylony);
12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152 i 1820);
13) (uchylony);
14) (uchylony);
15) (uchylony);
16) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
17) Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej "instytutami Sieci".