[Podmioty prawne objęte ustawą] - Art. 1. - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. - Dz.U.2019.2136 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Podmioty prawne objęte ustawą] - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  1.  [Podmioty prawne objęte ustawą]

Ustawa ma zastosowanie do:

1)
przedsiębiorstw państwowych;
2)
państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 17, oraz nie są szkołami wyższymi;
3)
samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie spółkami handlowymi;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 152, 1622 i 1649);
9)
instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach badawczych;
10)
fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji;
11)
(uchylony);
12)
państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152 i 1820);
13)
(uchylony);
14)
(uchylony);
15)
(uchylony);
16)
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
17)
Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej "instytutami Sieci".