Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  8.  [Dział finanse publiczne]
1.  Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:
1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;
2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi;
3) realizację przepisów dotyczących ceł;
3a) współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej;
4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego;
5) dochodzenie należności Skarbu Państwa;
6) gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach;
7) rachunkowość i rewizję finansową;
8) prawo dewizowe;
9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego;
10) realizację kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową;
10a) koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
10b) sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) (uchylony).
12) pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach publicznych.
3.  (uchylony).
4.  Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlega Szef Krajowej Administracji Skarbowej.