Art. 8. - [Dział finanse publiczne] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  8.  [Dział finanse publiczne]
1. 
Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:
1)
realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;
2)
koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi;
3)
realizację przepisów dotyczących ceł;
3a)
współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej;
4)
finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego;
5)
dochodzenie należności Skarbu Państwa;
6)
gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach;
7)
rachunkowość i rewizję finansową;
8)
prawo dewizowe;
9)
bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego;
10)
realizację kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową;
10a)
koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
10b)
sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11)
(uchylony).
12)
pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach publicznych.
3. 
(uchylony).
4. 
Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlega Szef Krajowej Administracji Skarbowej.