Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.735 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  43.  [Zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej RP]

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przygotowuje i przedkłada Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa;
2) prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa;
3) prowadzi zbiorczą ewidencję mienia Skarbu Państwa.