Art. 12. - [Przychody spółki celowej] - Szczególne zasady wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.186 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2021 r.
Art.  12.  [Przychody spółki celowej]
1. 
Przychodami spółki celowej są:
1)
przychody z tytułu umowy o świadczenie usług;
2)
dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji;
3)
dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej spółki celowej;
4)
środki finansowe przekazywane z Krajowego Funduszu Drogowego na zadania związane z przygotowaniem, wdrażaniem, budową i eksploatacją systemów poboru opłat, o których mowa w 39a pkt 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych może podjąć decyzję o przekazaniu mienia likwidowanej jednostki budżetowej w całości lub części spółce celowej.