Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.945 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  10a.  [Dział żegluga śródlądowa]
1.  Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:
1) funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;
2) ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej;
3) przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej;
4) 15  budowy, przebudowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
5) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu;
6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa.
2.  Ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej podlegają urzędy żeglugi śródlądowej.
15 Art. 10a pkt 4 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2170) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 listopada 2019 r.