Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  23c.  [Dział rybołówstwo]
1.  Dział rybołówstwo obejmuje sprawy:
1) rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego;
2) racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza;
3) gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego;
4) organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych;
5) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze rybołówstwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa.
2.  Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa podlega Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.
3.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa sprawuje nadzór nad Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.