[Elementy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji] - Art. 6. - Szczególne zasady przygotowania do... - Dz.U.2021.1812 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Elementy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji] - Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1812 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  6.  [Elementy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji]
1. 
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:
1)
charakterystykę inwestycji określającą rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz parametry techniczne;
2)
mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą:
a)
projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych,
b)
istniejące uzbrojenie terenu,
c)
wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane,
d)
wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią;
3)
analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane;
4)
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
5)
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
6)
trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
7)
opinie:
a)
ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301),
b)
dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich,
c)
właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d)
dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
e)
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954),
f)
właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych,
g)
właściwego zarządcy infrastruktury drogowej - w odniesieniu do dróg,
h)
właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
i)
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest ono inwestorem,
j)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
k)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491),
l)
dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);
8)
pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane;
9)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551), z zastrzeżeniem art. 17;
9a)
w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
10)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4;
11)
wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b;
12)
wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazanych zgodnie z pkt 10.
2. 
Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, na wniosek inwestora, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
3. 
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zwolnienia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.