Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  10a.  [Obowiązkowy przetarg na rozporządzenie nieruchomością]
1.  (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
6.  (uchylony).
7.  (uchylony).
8.  Zawarcie przez park narodowy umowy dotyczącej rozporządzania nieruchomościami następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem art. 10b.