Art. 60. - [Tworzenie lub przystępowanie do spółek prawa handlowego i towarzystw budownictwa społecznego] - Agencja Mienia Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2022 r.
Art.  60.  [Tworzenie lub przystępowanie do spółek prawa handlowego i towarzystw budownictwa społecznego]
1. 
Agencja może tworzyć, łączyć, przystępować i przejmować, na podstawie przepisów odrębnych, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, jeżeli służy to realizacji zadań Agencji.
2. 
Działanie Agencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, poprzedza wydanie zgody przez Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w ust. 1, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa.
4. 
Agencja, w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje prawa i obowiązki z akcji lub udziałów w spółkach służących do realizacji zadań Agencji, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a.
4a. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji, biorąc pod uwagę zakres zadań Agencji oraz interes Skarbu Państwa.
5. 
Decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459 i 1512).
6. 
Należne Skarbowi Państwa:
1)
dywidendy ze spółek określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a,
2)
przychody ze zbycia akcji albo udziałów spółek określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a

- przeznacza się na realizację zadań Agencji.

7. 
(uchylony).