Art. 77. - [Zadania referendarzy] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  77.  [Zadania referendarzy]
1. 
W Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze.
2. 
Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy:
1)
czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi;
2)
inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej.
3. 
Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności.
4. 
Jeżeli referendarz nie zgadza się z poleceniem, o którym mowa w ust. 3, może żądać, by zmieniono polecenie albo by wyłączono go od udziału w sprawie. W sprawach tych rozstrzyga ostatecznie przełożony lub radca, który wydał polecenie.
5. 
W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania.