Art. 25. - [Utworzenie zasobu majątkowego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa] - Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2023 r.
Art.  25.  [Utworzenie zasobu majątkowego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa]
1. 
Tworzy się zasób majątkowy Skarbu Państwa, zwany dalej "zasobem", przeznaczony na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.
2. 
(uchylony).
3. 
Na zasób składają się akcje i udziały uzyskane w wyniku dochodzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz akcje i udziały w spółkach stanowiące własność Skarbu Państwa wyodrębnione przez Radę Ministrów do dnia 17 lipca 2009 r.
4. 
(uchylony).
5. 
Prezes Rady Ministrów może wycofywać z zasobu akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3, zastępując je jednocześnie innymi akcjami lub udziałami. Wartość akcji lub udziałów ustala się na podstawie ich wartości księgowej, a w przypadku akcji będących w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646) - na podstawie ich wartości rynkowej.