[Tworzenie rodzinnych ogrodów działkowych] - Art. 8. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Tworzenie rodzinnych ogrodów działkowych] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  8.  [Tworzenie rodzinnych ogrodów działkowych]
1. 
Na wniosek stowarzyszenia ogrodowego rada gminy może, w drodze uchwały, utworzyć ROD na gruntach stanowiących własność gminy.
2. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności kryteria i sposób wyłonienia stowarzyszenia ogrodowego, z którym zostanie zawarta umowa, o której mowa w art. 9.
3. 
Do utworzenia ROD na gruntach stanowiących własność powiatu lub województwa przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje inny organ, kompetencję, o której mowa w ust. 1, wykonuje właściwy starosta w drodze zarządzenia, po uzyskaniu zgody wojewody. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.