[Przekształcenie państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa] - Art. 26. -... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Przekształcenie państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  26.  [Przekształcenie państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa]
1. 
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w terminie określonym w art. 13 ust. 1, przekształcić państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na wniosek Krajowego Ośrodka lub wniosek dyrektora i rady pracowniczej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
2. 
(uchylony).
3. 
Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 298, z późn. zm.) 14 , z tym że udostępnianie osobom trzecim akcji tych spółek lub zbywanie udziałów w tych spółkach nie jest dopuszczalne.
14 Obecnie przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników na podstawie art. 75 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.1996.118.561), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 1997 r., w związku z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017.