Art. 29. - [Walne zgromadzenie] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  29.  [Walne zgromadzenie]
1. 
(uchylony).
1a. 
W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także członkowie Rady Mediów Narodowych.
1b. 
Zmiana statutu spółki następuje na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych.
2. 
Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie, jeżeli dotyczą one treści programu.
3.  6
 Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady.
6 Zmiana wprowadzona przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.25) została uznana za niezgodną w zakresie w jakim uchyla art. 29 ust. 3 z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 13/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r.