[Wysłuchanie; termin rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości banku] - Art. 427. - Prawo upadłościowe. - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 427. - [Wysłuchanie; termin rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości banku] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  427.  [Wysłuchanie; termin rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości banku]
1. 
Przed ogłoszeniem upadłości banku, sąd wysłuchuje co do podstaw ogłoszenia upadłości oraz co do osoby syndyka:
1)
przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego;
1a)
przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
1b)
przedstawicieli banku, o którym mowa w art. 426 ust. 2a;
2)
prezesa oraz innych członków ostatniego zarządu albo zarządu komisarycznego, albo likwidatora banku, którego dotyczy wniosek.
1a. 
W przypadku postępowania dotyczącego upadłości banku będącego podmiotem zależnym od Skarbu Państwa, sąd wysłuchuje również przedstawiciela organu lub podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.
2. 
Sąd może odstąpić od wysłuchania prezesa oraz innych członków zarządu banku, jeżeli ich wysłuchanie spowodowałoby zwłokę w rozpoznaniu sprawy.
3. 
Syndykiem może być także bank wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 426 ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii:
1)
Komisji Nadzoru Finansowego - w przypadku wniosku złożonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
2)
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - w przypadku wniosku złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. 
(uchylony).