[Wyjątek od zakazu zajmowania stanowisk w spółkach] - Art. 6. - Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby... - Dz.U.2022.1110 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Wyjątek od zakazu zajmowania stanowisk w spółkach] - Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2022 r.
Art.  6.  [Wyjątek od zakazu zajmowania stanowisk w spółkach]
1. 
Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały wskazane przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać wskazane do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów wskazujących te osoby.
2. 
Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały wyznaczone jako reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2a. 
Wyłączenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie zakazu, o którym mowa w art. 4a.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).