Art. 201. - [Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  201.  [Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością]
§  1. 
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
§  2. 
Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
§  3. 
Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
§  4. 
Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§  5. 
Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.