Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.412 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2024 r.

USTAWA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa określa:
1)
zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2)
organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3)
podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890).

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
inwestycja towarzysząca:
a)
inwestycję w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki:
sieci przesyłowych w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) koniecznych do przyłączenia obiektu energetyki jądrowej do sieci elektroenergetycznej lub wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,
sieci dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,
sieci ciepłowniczych lub sieci chłodniczych koniecznych do wyprowadzenia ciepła lub chłodu z elektrowni jądrowej,
b)
inną inwestycję niezbędną do:
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądrowej, w szczególności w zakresie stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i chłodniczych, infrastruktury drogowej, hydrotechnicznej i kolejowej, placów składowych, obiektów magazynowych, magazynów energii, instalacji do produkcji, dystrybucji lub magazynowania wodoru, budynków produkcyjnych, montowni lub wytwórni,
(uchylone),
prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c,
prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
prowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.);
1a)
inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - inwestycję polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, utrzymaniu, użytkowaniu, zmianie sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórce obiektu energetyki jądrowej wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi;
1b)
infrastruktura niezbędna do obsługi - obiekty, urządzenia, sieci i instalacje niezbędne do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądrowej, w szczególności: stacje elektroenergetyczne, tymczasowe obiekty budowlane, obiekty sieci gazowej, sieci i przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, teleinformatyczne i chłodnicze, infrastruktura drogowa, hydrotechniczna i kolejowa, place składowe, obiekty magazynowe, magazyny energii, instalacje do produkcji, dystrybucji lub magazynowania wodoru, budynki produkcyjne, montownie lub wytwórnie;
1c)
elektrownia jądrowa - elektrownię jądrową w rozumieniu art. 3 pkt 6f ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
2)
obiekt energetyki jądrowej - elektrownię jądrową lub działające na potrzeby energetyki jądrowej:
a)
zakład wzbogacania izotopowego,
b)
zakład wytwarzania paliwa jądrowego,
c)
zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
d)
przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego,
e)
obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,
f)
zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania,
g)
składowisko odpadów promieniotwórczych.

Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Decyzja zasadnicza i zmiana struktury właścicielskiej inwestora

1. 
Decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Decyzja zasadnicza zabezpiecza interes publiczny pod względem celów polityki państwa, w tym polityki energetycznej, oraz bezpieczeństwa państwa.
2. 
Decyzję zasadniczą wydaje się inwestorowi, który posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
3. 
Decyzję zasadniczą wydaje się dla jednego albo więcej niż jednego obiektu energetyki jądrowej, jeżeli te obiekty są ze sobą funkcjonalnie powiązane.
4. 
Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw energii na wniosek inwestora.
1. 
Wniosek o wydanie decyzji zasadniczej zawiera:
1)
charakterystykę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie:
a)
planowanej łącznej mocy zainstalowanej - w przypadku elektrowni jądrowej,
b)
planowanego okresu eksploatacji obiektu energetyki jądrowej,
c)
gmin, na których obszarze proponuje się lokalizację inwestycji,
d)
przewidzianych do zastosowania technologii reaktorowych - w przypadku elektrowni jądrowej;
2)
opis struktury właścicielskiej wnioskodawcy;
3)
opis znaczenia inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz potrzeby jej realizacji w ramach krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło;
4)
opis technologii przewidzianych do zastosowania do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż - w przypadku zakładu do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania;
5)
opis technologii składowania odpadów promieniotwórczych oraz planowaną pojemność składowiska odpadów promieniotwórczych - w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych;
6)
opis planowanego sposobu finansowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym wskazanie planowanych źródeł pozyskiwania środków finansowych.
2. 
Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej inwestor dołącza dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską wnioskodawcy oraz dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 3c ust. 1.
3. 
Do wniosku o zmianę decyzji zasadniczej przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
1. 
Minister właściwy do spraw energii rozpatruje wniosek o wydanie:
1)
decyzji zasadniczej - po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 200 000 zł;
2)
decyzji o zmianie decyzji zasadniczej - po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii.
1. 
Minister właściwy do spraw energii wydaje decyzję zasadniczą albo odmawia wydania decyzji zasadniczej w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, biorąc pod uwagę interes publiczny, w szczególności:
1)
cele polityki państwa, w tym polityki energetycznej, polityki surowcowej i interesu surowcowego państwa, włącznie z bieżącym i przewidywanym krajowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną lub ciepło;
2)
wpływ inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
2. 
Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii:
1)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;
2)
ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcową państwa;
3)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa państwowe.
3. 
W przypadku wydłużenia, na podstawie art. 35 ust. 1b, terminu na wydanie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, termin na wydanie decyzji zasadniczej ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
4. 
Do postępowania o wydanie decyzji zasadniczej nie stosuje się przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego".
5. 
Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje w formie decyzji administracyjnej. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
6. 
Do postępowania w sprawie zmiany decyzji zasadniczej przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Decyzja zasadnicza określa następujące dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej:

1)
wskazanie gmin, na których obszarze dozwala się lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, spośród gmin wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej;
2)
dozwoloną maksymalną moc zainstalowaną oraz dozwolone rodzaje technologii reaktorowych spośród technologii wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej - w przypadku elektrowni jądrowej;
3)
dozwolone rodzaje technologii składowania odpadów promieniotwórczych spośród technologii wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej oraz maksymalną pojemność składowiska odpadów promieniotwórczych - w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych.
1. 
Zgody ministra właściwego do spraw energii wymaga osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96), w spółce będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą, lub w spółce będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem w tym podmiocie.
2. 
Minister właściwy do spraw energii udziela zgody, o której mowa w ust. 1, albo odmawia udzielenia tej zgody, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 3d ust. 1, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
3. 
Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw energii występuje podmiot, który zamierza osiągnąć pozycję dominującą, w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
4. 
Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
opis sposobu i trybu osiągnięcia pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wraz z potwierdzającymi ją dokumentami, w szczególności opisem planowanej zmiany struktury właścicielskiej spółki będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą, lub spółki będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem w tym podmiocie;
2)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 3c ust. 1 pkt 2.
5. 
Jeżeli osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, nastąpiło bez uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw energii, decyzja zasadnicza wygasa, a wykonanie wydanych na jej podstawie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1, ulega wstrzymaniu.
6. 
W przypadku wygaśnięcia decyzji zasadniczej na podstawie ust. 5 podmiot, który uzyskał tę decyzję zasadniczą, występuje z wnioskiem o wydanie nowej decyzji zasadniczej. Uzyskanie nowej decyzji zasadniczej jest warunkiem wykonania decyzji wstrzymanych na podstawie ust. 5.

Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1. 
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na wniosek inwestora złożony nie później niż w terminie 10 lat od dnia doręczenia decyzji zasadniczej. Niezłożenie wniosku w terminie powoduje wygaśnięcie decyzji zasadniczej.
2. 
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje właściwy miejscowo wojewoda.
3. 
W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji.
4. 
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
1. 
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiera:
1)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą:
a)
określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b)
określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu przedstawione w formie opisowej i graficznej oraz określenie charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i wielkości projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej,
c)
określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
2)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy ewidencyjnej, w skali 1:1000, 1:2000 lub 1:5000, udostępnionych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz określenie obszaru, na który inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będzie oddziaływać;
2a)
określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską oraz ich charakterystycznych parametrów technicznych;
3)
mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone w skali i zgodnie z odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem wskazań, o których mowa w pkt 9 i 10;
4)
(uchylony);
5)
wskazanie okresu, na jaki ma być wydana decyzja;
5a)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, na których planuje się zlokalizowanie inwestycji, ze wskazaniem nieruchomości, w stosunku do których inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości;
9)
wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosunku, do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 7, oraz ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających te nieruchomości;
10)
wskazanie nieruchomości, których dotyczyć ma zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
11)
opinię operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dotyczącą możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej tych operatorów - w przypadku inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej;
12)
opinie:
a)
ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151, 1688 i 1692),
b)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw geologii, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029),
ba)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw geologii, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
bb)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw geologii, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów, o których mowa w lit. ba, przebiegających również na odcinku lądowym,
bc)
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.),
c)
dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
d)
właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności wydobywczej,
e)
organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029),
f)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088 i 1560) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
g)
dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688 i 1933),
h)
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904),
i)
właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688),
j)
właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029),
k)
właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
l)
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110),
m)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796),
n)
dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890),
o)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do innych, niż określone w lit. n, form ochrony przyrody,
p)
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń wodnych,
q)
właściwych organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 i 1688);
13)
dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 5a ust. 1.
1a. 
Granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawierają się w obrębie jednej z dozwolonych lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określonych w decyzji zasadniczej.
2. 
Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. 
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.
4. 
Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest uprzednie uzyskanie i przedłożenie przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
5. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być przedłożona przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
1. 
Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł na rachunek gminy, na której terenie są położone nieruchomości objęte wnioskiem. Opłata stanowi dochód budżetu gminy.
2. 
W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 1, są zlokalizowane na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w pełnej wysokości na rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane nieruchomości objęte tym wnioskiem.
1. 
Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe może dokonać wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację tego obiektu, o której mowa w ust. 2, a w przypadku jej dokonania może sporządzić wstępny raport lokalizacyjny.
2. 
Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe dotyczy:
1)
warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i meteorologicznych tego terenu;
2)
zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka na tym terenie;
3)
zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody na tym terenie;
4)
gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania tego terenu;
5)
możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na tym terenie.
3. 
Wstępny raport lokalizacyjny zawiera wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w ust. 2, oraz ogólne informacje odnoszące się w szczególności do rodzaju planowanego obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jego planowanej lokalizacji, a także przeprowadzonych badań i analiz.
3a. 
W przypadku sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego inwestor może wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej "Prezesem Agencji", o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat tego raportu.
4. 
Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 3a, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym raportem lokalizacyjnym. Przepisy art. 39e ust. 1-2e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe stosuje się odpowiednio.
5. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych dla dokonania czynności, o których mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
6. 
Prezes Agencji rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, po wniesieniu przez inwestora opłaty w wysokości 200 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
7. 
(uchylony).
8. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
2)
przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, do których ma się odnosić wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
3)
szczegółowy zakres wstępnego raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wydane w tym zakresie.

1. 
Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych jest przedłożenie przez inwestora opinii Prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych sporządzonego przez inwestora po dokonaniu wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych.
2. 
Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych dotyczy spełnienia wymagań lokalizacyjnych określonych w art. 53a i art. 53b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i obejmuje czynniki określone w art. 53c ust. 2 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 lit. a-g oraz i tej ustawy.
3. 
Wstępny raport bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych zawiera:
1)
wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w ust. 1;
2)
opis rozwiązań mających na celu zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa ludności i środowiska po zamknięciu składowiska.
4. 
Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym raportem bezpieczeństwa. Przepisy art. 55o ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe stosuje się odpowiednio.
5. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych dla dokonania czynności, o których mowa w art. 55o ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
6. 
Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor dołącza do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych albo przedkłada w toku postępowania o wydanie tej decyzji.
1. 
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej:
1)
wnioskodawcę;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;
3)
pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem, według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.
1a. 
Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz o wydaniu takiej decyzji.
2. 
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania.
4. 
Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1)
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających lub zobowiązujących; czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna;
2)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
3)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922);
4)
w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania o wydanie takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie:
a)
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
b)
pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
c)
decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej,
d)
pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.
5. 
Przepisów ust. 4 pkt 2-4 nie stosuje się do:
1)
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2)
polskich obszarów morskich objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, wnioskiem o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, wnioskiem o wydanie decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej lub wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań naukowych

- złożonych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

6. 
W przypadku zbycia własności nieruchomości, innej niż określona w ust. 4 pkt 1, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak dokonania tego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.
7. 
Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
1. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określa i zawiera:
1)
określenie nieruchomości objętych inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym linii rozgraniczających obszar inwestycji;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
3)
warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
4)
warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;
5)
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
6)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 7;
8)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 28 ust. 1;
9)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3;
10)
termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
11)
lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geograficznych;
12)
oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi.
2. 
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
1. 
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
1a. 
W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi:
1)
zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, którego dotyczy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
2)
przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, którego dotyczy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskutek innego zdarzenia prawnego

- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

1b. 
W przypadku niedokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 1a prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego lub stwierdzenia nieważności decyzji.
2. 
Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania w sprawach określonych w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. 
Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688).
1. 
Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta).
3. 
Z dniem, gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna, właściwe organy umarzają postępowanie prowadzone w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, w sprawie wydania decyzji:
1)
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3)
o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 760, 1193 i 1688);
4)
o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890 i 2029);
5)
o której mowa w art. 9q ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
6)
o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979 i 2029);
7)
o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733 i 1688);
8)
o pozwoleniu na budowę.
3a. 
Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych tą decyzją, właściwe organy umarzają prowadzone postępowania o wydanie:
1)
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich;
2)
pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
3)
decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej;
4)
pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.
4. 
Właściwe organy odmawiają wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 i 3a, w przypadku złożenia wniosku o ich wydanie po dniu, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.
4a. 
Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych tą decyzją, właściwy organ może, na wniosek podmiotu, który uzyskał tę decyzję, cofnąć albo zmienić wydane pozwolenie, o którym mowa w ust. 3a pkt 4, jeżeli inwestor wykaże, że prowadzenie badań naukowych objętych tym pozwoleniem w sposób znaczący utrudnia realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
5. 
Przepisów ust. 3-4a nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych inwestycji, jeżeli mogą być realizowane łącznie z inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
1. 
Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków.
2. 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydanej przez organ wyższego stopnia.
4. 
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

1. 
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c, lub raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, lub do przeprowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest konieczne wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie:
1)
decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji;
2)
zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
1a. 
Do decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. 
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę właściciela nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych nieruchomości. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się.
2a. 
Przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. 
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 2, wojewoda, rozstrzygając o konieczności wejścia na teren cudzej nieruchomości, na wniosek inwestora, wydaje decyzję o wydaniu zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
4. 
Wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
(uchylony);
2)
wskazanie rodzaju obiektu energetyki jądrowej;
3)
określenie granic terenu objętego wnioskiem;
4)
oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia:
a)
(uchylona),
b)
wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c,
c)
raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, lub
d)
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
5)
wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;
6)
wskazanie okresu, na jaki ma zostać wydana decyzja - w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego;
7)
oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela, o której mowa w ust. 2 - w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości;
8)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1.

Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jest konieczne usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości zarządzanych, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przepisy art. 31 stosuje się odpowiednio.

1. 
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1:
1)
wnioskodawcę;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;
3)
osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w pkt 2 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3.
4. 
Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do skutków wydania ostatecznej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 6 ust. 4 pkt 2-4 oraz ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
5. 
Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 1, przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1. 
Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł na rachunek gminy, na której terenie są położone nieruchomości objęte wnioskiem. Opłata stanowi dochód budżetu gminy.
2. 
W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem są zlokalizowane na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w pełnej wysokości na rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane nieruchomości objęte tym wnioskiem.
1. 
Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
2. 
Do czasu wygaśnięcia ważności decyzji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, których decyzja ta dotyczy, nie może być wydana inna decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. 
Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
4. 
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1. 
Inwestor, po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 11 ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom, użytkownikom wieczystym i osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe, przysługuje od inwestora odszkodowanie.
2. 
Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
3. 
Do określenia wysokości odszkodowania art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, właścicielom i użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, przysługuje ponadto odszkodowanie z tytułu skutków, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3.
5. 
Decyzję o odszkodowaniu wydaje wojewoda w terminie miesiąca, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, lub osoby, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym utraciła ważność decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji lub zezwolenie na wejście na teren nieruchomości. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
6. 
Strona, w tym inwestor, niezadowolona z przyznanego odszkodowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.
1. 
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenie na budowę wydane przez Prezesa Agencji na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wiążą wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3. 
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej może, w zależności od żądania wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.
4. 
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor dołącza także:
1)
(uchylony);
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
4a. 
Warunkiem wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe jest uprzednie uzyskanie przez wnioskodawcę zezwolenia na budowę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową może być przedłożone przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.
4b. 
Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie stosuje się.
5. 
Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 1a, art. 8 oraz art. 10 stosuje się odpowiednio.
6. 
Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
7. 
Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dotycząca nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dokonana po dniu wydania tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę.
1. 
W pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej wojewoda zezwala, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać:
1)
inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;
2)
plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3. 
Wojewoda może w pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej nałożyć obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
1. 
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:
1)
prace geodezyjne, niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych zaplecza technicznego oraz socjalno-biurowego budowy, tymczasowego ogrodzenia budowy o wysokości do 2,5 m, wykonanie włączenia dróg tymczasowych do dróg publicznych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;
2)
rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych;
3)
usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:
1)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
3)
(uchylony);
4)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda w drodze decyzji. Decyzja dotycząca wykonania włączenia dróg tymczasowych do krajowych dróg publicznych oraz wykonania robót budowlanych w pasie drogowym krajowej drogi publicznej wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi. Przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym.
2. 
Właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę, o której mowa w art. 59a Prawa budowlanego, obiektu energetyki jądrowej przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. O terminie obowiązkowej kontroli właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. 
Warunkiem wydania pozwolenia na użytkowanie jest posiadanie przez inwestora ważnej decyzji zasadniczej. Decyzję zasadniczą dołącza się do wniosku o wydanie tego pozwolenia.
1. 
Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
1a. 
Zgoda wodnoprawna w odniesieniu do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być udzielona przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według ewidencji gruntów i budynków.
1. 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem że zostały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.
3. 
Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku.
3a. 
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawie zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw środowiska, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
4. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
5. 
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisu art. 37 nie stosuje się.

Do wydania warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nie jest wymagane posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane. Przepisu art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne nie stosuje się. Warunki przyłączenia są ważne 10 lat od dnia ich doręczenia.

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

1. 
Organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne przez nie nadzorowane lub im podległe, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami prawnymi oraz podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania inwestorowi posiadanych informacji i danych, również w postaci zbiorów danych cyfrowych, niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w tym informacji i danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach, wykazach oraz archiwach.
2. 
Udostępnienie informacji i danych następuje na uzasadniony wniosek inwestora złożony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii. Udostępnienie informacji i danych nie może naruszać przepisów dotyczących udostępniania danych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
3. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, obejmuje żądanie udostępnienia danych osobowych, udostępnieniu podlega jedynie imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela lub posiadacza nieruchomości. Dane te są przechowywane przez inwestora do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od dnia ich udostępnienia przez właściwy organ lub podmiot.
4. 
Inwestor jest uprawniony do udostępniania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, któremu zlecił zadania związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w celu realizacji tych zadań.
5. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji i danych niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, listę rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, z których są udostępniane informacje i dane, oraz wykaz podmiotów i organów prowadzących rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa obowiązanych do przekazywania informacji i danych, a także sposób i tryb ich udostępniania, mając na względzie zapewnienie kompletności zbioru informacji i danych, skutecznego pozyskiwania tych informacji i danych oraz zgodności ich udostępniania z przepisami o ochronie danych osobowych i tajemnic ustawowo chronionych.

(uchylony)

(uchylony).

(uchylony)

Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1. 
Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zatwierdza się podział nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania takiego podziału. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowią linie podziału nieruchomości.
3. 
Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 9, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
4. 
Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodowaniem.
5. 
W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
6. 
W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie stosuje się art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7. 
Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 7, użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.
8. 
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 27 i art. 28.

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

1. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2. 
Jeżeli przeznaczona pod inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona lub stanowi przedmiot innych stosunków obligacyjnych, z upływem 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz inne stosunki obligacyjne dotyczące tej nieruchomości wygasają z mocy prawa. Za szkody poniesione na skutek wygaśnięcia umowy lub innych stosunków obligacyjnych przysługuje odszkodowanie.
1. 
Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 3, 4 i 7, przysługuje odszkodowanie.
2. 
W terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, wojewoda ustala wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Decyzja jest niezaskarżalna.
3. 
Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przez organ pierwszej instancji albo w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
4. 
W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.
5. 
Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 9, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. 
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
7. 
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.
8. 
Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądowego na okres 10 lat.
9. 
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, są zlokalizowane obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie przysługuje jednostce samorządu terytorialnego w wysokości kwot podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
10. 
W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, inwestor, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, jest zobowiązany:
1)
wypłacić działkowcom - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach;
2)
wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu - odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
3)
zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.
10a. 
Do obowiązków wynikających z ust. 10, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
11. 
Koszty wypłaty odszkodowań pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest właściwy wojewoda.
1. 
W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskazanych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo na zakładaniu i przeprowadzaniu na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, wojewoda, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oraz zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości tych ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 1a, 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Decyzja jest niezaskarżalna.
1. 
W przypadku gdy inwestycja w zakresie obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny gruntów objętych obszarem kolejowym, inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji tej inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z właściwym zarządcą drogi, z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej albo innym właściwym podmiotem zarządzającym obszarem kolejowym zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.
1a. 
Wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje decyzję określającą warunki, zakres i termin zajęcia przez inwestora gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, w przypadku gdy nie zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu tego porozumienia odpowiednio przez właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej albo inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw transportu.
1b. 
Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 1a, nie mogą powodować:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego;
2)
wstrzymania ruchu kolejowego;
3)
zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów.
1c. 
Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, są wyłącznie inwestor oraz odpowiednio właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej albo inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.
1d. 
Do postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, przepis art. 6 ust. 1a stosuje się odpowiednio.
2. 
Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
1. 
Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń lub lokali na rzecz inwestora następuje na jego wniosek złożony po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Wojewoda zawiera umowę o ustanowienie użytkowania wieczystego w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi pozwoleniem na prace przygotowawcze lub pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
2. 
Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania pozwolenia na prace przygotowawcze lub pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zawarte, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o ustalenie, w drodze decyzji, terminu i warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.
3. 
Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się, nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. 
Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w zakresie przekraczającym wartość drewna ponosi inwestor.

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją, o której mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

1. 
Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1a zdanie drugie oraz art. 31 ust. 2 zdanie drugie.
2. 
Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Przepisu art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.

Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1. 
Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1a, w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 3. Przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
1a. 
Opinie, o których mowa w art. 3d ust. 2, art. 3f ust. 2 i art. 40 ust. 1b, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw aktywów państwowych wydają w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
1b. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na wydanie opinii przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1a, może zostać wydłużony do 90 dni, o czym Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw energii.
1c. 
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw energii, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, lub nierozpatrzenia w terminie odwołania od tych decyzji organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
2. 
W przypadku niewydania decyzji odpowiednio w terminie, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 albo art. 20 ust. 3, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
3. 
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1. 
W odniesieniu do obiektów energetyki jądrowej termin wydania decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029), wynosi 60 dni od dnia odpowiednio złożenia wniosku albo przedłożenia dokumentacji geologicznej, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy.
2. 
Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
3. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
4. 
W przypadku niewydania decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
5. 
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 4, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

1. 
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.
2. 
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
3. 
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 dni. Przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3a. 
Do odwołania od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. 
W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nieruchomości lub działki.
5. 
Organ, rozpatrując odwołanie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w całości lub w znacznej części, jeżeli pomimo uprzedniego uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postępowanie to nie zostało przeprowadzone.
6. 
W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.
1. 
Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
2. 
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.
3. 
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o:
1)
środowiskowych uwarunkowaniach;
2)
pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. 
Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.
5. 
Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o których mowa w art. 86f ust. 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1. 
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1a. 
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2a. 
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia budowy obiektu energetyki jądrowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2b. 
Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej z:
1)
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub
2)
postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2c. 
Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.
3. 
W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.
1. 
Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 lub art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, o którym mowa w art. 3a ust. 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i uzyskał przeniesienie decyzji zasadniczej.
1a. 
Minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, przenosi decyzję zasadniczą albo odmawia przeniesienia decyzji zasadniczej na rzecz wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 3d ust. 1.
1b. 
Przeniesienie albo odmowa przeniesienia decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii:
1)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;
2)
ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcową państwa;
3)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa państwowe.
1c. 
Do wniosku o przeniesienie decyzji zasadniczej wnioskodawca dołącza:
1)
oświadczenie o akceptacji określonych w tej decyzji dozwolonych parametrów inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2)
zgodę dotychczasowego inwestora, na którego rzecz decyzja zasadnicza została wydana, na przeniesienie decyzji zasadniczej albo potwierdzoną urzędowo kopię tej zgody;
3)
opis struktury właścicielskiej wnioskodawcy.
2. 
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji, o których mowa w ust. 1, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

1. 
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. 
W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
3. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie wezwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. 
Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.
5. 
(uchylony).
6. 
Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych przesłanki unieważnienia postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jest nieważne.
7. 
(uchylony).
8. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata.
1. 
Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający może:
1)
określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie jest możliwe, lub
2)
zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub
3)
wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub
4)
odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub
5)
prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. 
Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.
4. 
Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
1. 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.
2. 
Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.

Przepisów art. 6491-6494 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933) nie stosuje się do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą).

Zadania inwestora na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1. 
Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu energetyki jądrowej pod warunkiem przekazania inwestorowi, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających na identyfikację tego przedsiębiorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
numer REGON;
4)
dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców - w przypadku przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące pracownika obejmują:
1)
imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;
2)
adres miejsca zamieszkania;
3)
numer PESEL, a w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość.
1. 
Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w sposób umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do występowania do administratora zbioru danych osobowych z żądaniem ich przekazania.
2. 
Inwestor udostępnia służbom lub organom, o których mowa w ust. 1, dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.

Inwestor jest obowiązany do zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, uniemożliwiający wstęp na ten teren osobom innym niż te, których dane zostały mu przekazane zgodnie z art. 45 ust. 1, osobom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Inwestor jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go wobec służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1.

1. 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagrażającego realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, może udzielać zaleceń inwestorowi, którego inwestycja jest zagrożona tymi zdarzeniami oraz przekazywać mu niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom.
2. 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1, informuje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Podział korzyści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych

1. 
Gmina, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, uiszcza na rzecz gmin z nią graniczących opłatę w wysokości równej 50% podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni jądrowej lub jej części dla której wydano pozwolenie na użytkowanie zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkie gminy graniczące z gminą na terenie której zlokalizowana jest elektrownia jądrowa lub jej część i wpłacana na rachunki budżetu każdej z graniczących gmin w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczony został podatek od nieruchomości.
3. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje gminie, na terenie której znajduje się część elektrowni jądrowej lub inna elektrownia jądrowa lub jej część.
4. 
W przypadku gdy elektrownia jądrowa lub jej część jest zlokalizowana na terenie więcej niż jednej gminy opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest przez każdą z tych gmin na rzecz wszystkich gmin z nimi graniczących.
1. 
Opłata, o której mowa w art. 50 ust. 1, stanowi dochód własny gminy.
2. 
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 123), przyjmuje się dochód z tytułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od elektrowni jądrowej w wysokości pomniejszonej o opłatę przekazaną na rzecz gmin z nią graniczących, o której mowa w art. 50 ust. 1.
3. 
W celu ustalenia części subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku od nieruchomości od elektrowni jądrowej, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku oraz skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego innych ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - w wysokości 50% skutków finansowych tych ulg.
4. 
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 50 ust. 1.
1. 
Gmina, która otrzymała opłatę, o której mowa w art. 50 ust. 1, upowszechnia na swoim terenie informację o wykorzystaniu tej opłaty. W informacji wskazuje się w szczególności podstawę otrzymywania opłaty przez gminę, kwotę opłaty otrzymaną w roku poprzednim oraz jej procentowy udział w dochodach i wydatkach gminy.
2. 
Upowszechnianie informacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przez:
1)
zamieszczenie na stałe, w widocznym miejscu, na stronie internetowej gminy;
2)
zamieszczenie w formie ogłoszenia w siedzibie urzędu gminy;
3)
doręczenie ulotki wraz z decyzją, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, 1313 i 2291).
3. 
Koszty upowszechniania informacji, o której mowa w ust. 1, ponosi gmina.
4. 
Gmina przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii roczne sprawozdanie z wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni.

Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1. 
Status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nadaje minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem konieczności jej realizacji.
3. 
Stronami postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej są wyłącznie inwestor inwestycji towarzyszącej oraz inwestor inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
1. 
Do realizacji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 11-14, art. 15 ust. 4-4b i art. 17 nie stosuje się.
2. 
Koszty przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, stanowią koszty uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dotyczących kalkulacji taryfy.

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa oraz inwestycji towarzyszących

1. 
Przedsięwzięcie polegające na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, zwane dalej "inwestycją w zakresie EJ1", jest inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, przygotowywaną i realizowaną przez Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "spółką PEJ", lub spółkę, w której spółka PEJ ma pozycję dominującą, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zwaną dalej "spółką zależną PEJ".
2. 
Inwestycjami towarzyszącymi inwestycji w zakresie EJ1 są następujące inwestycje, przygotowywane i realizowane przez:
1)
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby inwestycji w zakresie EJ1;
2)
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o której mowa w ust. 1, od najbliższej drogi ekspresowej;
3)
PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin: Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych;
4)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie - budowa, przebudowa lub remont sieci elektroenergetycznej na potrzeby inwestycji w zakresie EJ1, w tym linii, stacji i przyłączy elektroenergetycznych.
1. 
Do inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 przepisów art. 52 i art. 6 ust. 4 pkt 2-4 nie stosuje się.
2. 
Do inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w:
1)
art. 53a ust. 2 pkt 2 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
2)
art. 53a ust. 2 pkt 3 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z tym że nie stosuje się przepisu art. 38c tej ustawy;
3)
art. 53a ust. 2 pkt 4 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, 1688 i 2029).
3. 
Do kosztów przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, przepis art. 53 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Spółka PEJ koordynuje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, w szczególności:

1)
opracowuje zasady koordynacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji, zwane dalej "zasadami koordynacji";
2)
opracowuje harmonogram skonsolidowany przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji, zwany dalej "harmonogramem skonsolidowanym";
3)
monitoruje wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem skonsolidowanym przez podmioty przygotowujące i realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące tej inwestycji;
4)
koordynuje obieg dokumentów i informacji między podmiotami przygotowującymi i realizującymi inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące tej inwestycji;
5)
monitoruje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji i sporządza raporty oraz rekomendacje działań usprawniających;
6)
może zawierać umowy lub porozumienia o współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółką zależną PEJ, w tym określające zasady eksploatacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Zasady koordynacji zawierają w szczególności:

1)
określenie roli podmiotów uczestniczących w tej koordynacji;
2)
zasady i standardy komunikacji, w tym określenie częstotliwości spotkań koordynacyjnych i statusowych oraz szczegółowych zasad i sposobów przekazywania danych i informacji zarządczych;
3)
wytyczne dotyczące tworzenia i aktualizacji harmonogramu skonsolidowanego;
4)
wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i incydentami.

Spółka PEJ opracowuje harmonogram skonsolidowany po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółki zależnej PEJ informacji objętych jego zakresem.

1. 
Harmonogram skonsolidowany oraz zasady koordynacji wiążą podmioty przygotowujące i realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie EJ1 po ich zatwierdzeniu przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
2. 
Przed zatwierdzeniem harmonogramu skonsolidowanego oraz zasad koordynacji Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej uzgadnia ich treść z:
1)
ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej - w zakresie inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 1;
2)
ministrem właściwym do spraw transportu - w zakresie inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i 3.
3. 
Podmioty, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółka zależna PEJ są obowiązane do przekazywania spółce PEJ:
1)
informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 lub inwestycji towarzyszących tej inwestycji, w szczególności mogących mieć wpływ na opóźnienia w realizacji harmonogramu skonsolidowanego;
2)
żądanych przez nią informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 lub inwestycji towarzyszących tej inwestycji.
4. 
Spółka PEJ jest obowiązana do przekazywania Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej raportów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1.
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 1, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i 3, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
3. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
4. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej koordynuje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.

Przepisy karne i kary administracyjne

1. 
Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o których mowa w art. 45,

podlega karze grzywny.

2. 
Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa w art. 47, umożliwił osobom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki jądrowej.

Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wykonał obowiązku przekazania danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3,

podlega karze grzywny.

Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia w terminie danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje fałszywe,

podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach określonych w art. 54-56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

1. 
Karze pieniężnej podlega inwestor, który:
1)
nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46;
2)
nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw energii.
3. 
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
4. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw energii uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.
5. 
Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji.
6. 
Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235 i Nr 94, poz. 551) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w art. 37 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.